19 maja 2024

PNRL o wymaganiach dot. rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 18 stycznia 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (projekt z 11 stycznia 2021 r.), o którym powiadomił Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka pismem z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: HŚ.EX.581.29.2020AŚ, zgłasza następujące uwagi.

Propozycja zawarta w § 2.1 pkt 3) projektu określająca, jako minimum poziom 16 warstw dla aparatu tomografii komputerowej (dalej: TK) przeznaczonego do wykonywania medycznych procedur radiologicznych w zakresie badań serca, jest nieaktualna od wielu lat. Powyższe zostało potwierdzone w zaleceniach Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z roku 2019, a także funkcjonowało w poprzedniej wersji tych zaleceń.

W ww. zaleceniach określono – zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – poziom 16 warstw, jako minimalny dla ogólnodiagnostycznego aparatu TK, a 64 warstw dla aparatu TK do diagnostyki kardiologicznej. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, konieczna jest korekta § 2.1 pkt 3) projektu. Wymaganie na poziomie 16 warstw dla aparatu TK do diagnostyki kardiologicznej jest niezgodne z obecnym stanem wiedzy i możliwościami technicznymi aparatów TK. Do diagnostyki kardiologicznej TK powinny być dopuszczone wyłącznie wysokiej klasy aparaty TK (64-warstwy to próg minimalny).

Ponadto w ocenie Prezydium NRL jednostka ochrony zdrowia w celu wykonywania medycznych procedur radiologicznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki, w tym mammografii (§3 pkt 1), powinna zapewnić co najmniej 1 lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz dwóch (a nie jednego) techników elektroradiologii podczas jednej zmiany pracy. Wskazać należy, że w przypadku ewentualnej choroby technika skutkującej nieobecnością w pracy, wykonanie badań nie będzie możliwe do zrealizowania.

W przypadku wykonywania medycznych procedur radiologicznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej (§3 pkt 3) jednostka ochrony zdrowia powinna zapewnić podczas jednej zmiany pracy dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, dwóch techników elektroradiologii i przynajmniej jedną pielęgniarkę. Jednostka ochrony zdrowia musi zadbać o to, aby wykonywanie badania TK były kontrolowane przez lekarza radiologia. Powyższe jest niezbędne do ustalenia czy badanie zostało wykonane prawidłowo i tym samym czy możliwy jest jego opis. Podkreślenia wymaga, że promieniowanie podczas badania TK jest szkodliwe dla organizmu człowieka i konieczny jest jego nadzór.

W zakresie badań MRI (Rezonans magnetyczny) w ocenie Prezydium NRL jednostka ochrony zdrowia musi zapewnić podczas jednej zmiany pracy jednego lekarza, dwóch techników elektroradiologii oraz jedną pielęgniarkę.

Jednocześnie wskazać należy, że do wykonywania badań w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) do tej pory podczas jednej  zmiany pracy potrzebny był lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, lekarz specjalista w dziedzinie radiologii, dwóch techników elektroradiologii oraz pielęgniarka. Zdaniem Prezydium NRL do opisywania badań PET niezbędna jest praca nie tylko lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, ale również lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii.