27 maja 2024

Pomieszczenia PWDL

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą, tj. zarówno praktyka zawodowa lekarzy, pielęgniarek, położnych czy fizjoterapeutów, jak i podmiot leczniczy (taki jak przychodnia, szpital, sanatorium czy zakład opieki długoterminowej), powinien, zgodnie z obowiązującym prawem, posiadać odpowiednie pomieszczenia.

Foto: pixabay.com

Musi też mieć tytuł prawny do lokalu, w którym jest prowadzona działalność lecznicza (może to być umowa najmu czy też prawo własności). Szczegółowe wymagania dla tych pomieszczeń reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595).

Pomieszczenia i urządzenia PWDL powinny odpowiadać wymaganiom ogólnobudowlanym, wynikającym z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych, czyli analogicznym jak dla wszystkich obiektów budowlanych, a ponadto powinny spełniać specyficzne wymogi dla pomieszczeń PWDL – muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (dotyczą one w szczególności warunków: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych).