18 maja 2024

Praca lekarza w ramach tzw. ulgi na start

Komentarz Beaty Wierzchowskiej, radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej, dotyczący tzw. ulgi na start.

Foto: pixabay.com

W świetle art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266), „prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli m.in. nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej”.

Czy z ulgi tej mogą zatem skorzystać lekarze dentyści, którzy obecnie prowadzą działalność gospodarczą i współpracują z gabinetem, w którym odbywali staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę? Kluczowe wydaje się ustalenie, co w praktyce oznacza pojęcie „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej”. Jak wynika z art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, staż jest przygotowaniem zawodowym lekarza (lekarza dentysty), które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych. Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę – zawierają ją z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu na określony czas. Miejsce odbywania stażu podyplomowego wyznacza okręgowa rada lekarska.

Lekarz (lekarz dentysta) może wykonywać zawód tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie odbywa staż – pod nadzorem lekarza specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty, który pracuje w zawodzie co najmniej 5 lat (tzw. opiekun). Czynności, które może wykonywać lekarz stażysta, są wymienione w art. 15 ust. 3b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz stażysta m.in. wykonuje badania (przedmiotowe i podmiotowe) pacjenta oraz udziela porad lekarskich po konsultacji z opiekunem, wydaje (po konsultacji z opiekunem) zlecenia lekarskie, samodzielnie stosuje metody diagnostyczne i lecznicze zlecone przez lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu, prowadzi (we współpracy z opiekunem) historię choroby i inną dokumentację medyczną, udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta, zleca czynności pielęgnacyjne, wystawia recepty oraz wydaje opinie i orzeczenia lekarskie (po uzgodnieniu ich treści z opiekunem). Nie można zatem przyjąć, iż czynności wykonywane przez lekarza w ramach stażu podyplomowego są tożsame z czynnościami wykonywanymi przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.