19 czerwca 2024

Prawo atomowe: apel Komisji Stomatologicznej NRL

28 listopada 2015 roku Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowała apel do NRL o podjęcie działań w sprawie nowelizacji przepisów ustawy – Prawo atomowe. Poniżej jego treść w całości.

_IMG_6688

Foto: Marta Jakubiak

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy – Prawo atomowe.

W ocenie Komisji Stomatologicznej, kluczowe znaczenie dla lekarzy dentystów, w związku z planowaną nowelizacją przepisów ustawy – Prawo atomowe, mają zmiany dotyczące następujących zagadnień: funkcji inspektora ochrony radiologicznej, systemu zarządzania jakością, szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta dla lekarzy dentystów.

Odnosząc się od funkcji inspektora ochrony radiologicznej, Komisja Stomatologiczna stwierdza, że obecny zakres zastosowania art. 7 ust. 5 i nast. ustawy – Prawo atomowe, wskazujący na konieczność ustanowienia inspektora ochrony radiologicznej w każdej pracowni stosującej promieniowanie jonizujące do celów medycznych, jest nieadekwatny do struktury prawnej i organizacyjnej funkcjonowania gabinetów stomatologicznych, co do zasady prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

W sprawie systemu zarządzenia jakością, audytu klinicznego wewnętrznego i zewnętrznego wskazać należy, że przepis art. 33 c ust. 7 ustawy – Prawo atomowe przewiduje obowiązek klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wprowadzenie systemu zarządzania jakością (szczegółowo przedmiotową kwestię precyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1015 z pózn. zm.).

W ocenie Komisji Stomatologicznej, zmiany w powyższym obszarze powinny dotyczyć rezygnacji z audytu zewnętrznego w odniesieniu do rentgenowskich aparatów stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych oraz zmniejszenia częstotliwości przeprowadzania audytów wewnętrznych. Ponadto istnieje potrzeba opracowania wzorcowej dokumentacji systemu zarządzania jakością w zakresie rentgenodiagnostycznych badań stomatologicznych.

W sprawach dotyczących szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta dla lekarzy dentystów, Komisja Stomatologiczna NRL dostrzega potrzebę zmian w programach szkoleń oraz w dostępnych formach szkolenia (należałoby rozważyć możliwość uzyskania uprawnień z zakresu ochrony radiologicznej w ramach systemu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Ponadto, zmiany powinny objąć również takie kwestie jak okres ważności certyfikatu, a także zasadność odbywania szkolenia co 5 lat.

Jednocześnie Komisja Stomatologiczna wskazuje, że wśród badań radiologicznych wykonywanych przez lekarzy dentystów przeważają radiogramy wewnątrzustne, w których dawka promieniowania jest nieznaczna. Tym samym wymogi nałożone na lekarzy dentystów w związku z wykonywaniem przez nich badań radiologicznych nie powinny być takie same, jak w stosunku do dużych pracowni radiologicznych. Wprowadzenie zmian w powyższych obszarach, w ocenie Komisji Stomatologicznej, wydaje się konieczne.