12 lipca 2024

Prezes NRL apeluje w sprawie specustawy o koronawirusie

5 marca prezes NRL Andrzej Matyja wystąpił do Ministra Zdrowia, Marszałka Senatu RP oraz przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu RP z prośbą o wprowadzenie zmian do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 83).

V posiedzenie Senatu RP. Foto: Marta Marchlewska/Kancelaria Senatu RP

Poprawki mają na celu umożliwienie wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokonywanie zakupów produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z hurtowni farmaceutycznych.

Aktualne brzmienie projektowanego przepisu art. 85a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne uniemożliwia nabywanie bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, produktów i wyrobów medycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania praktyk zawodowych. Prawo to ograniczone jest wyłącznie do zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

Zaproponowano także zmianę treści projektowanego art. 46d ust. 2 oraz art. 46e ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dzięki której możliwe byłoby wydanie przez ministra zdrowia polecenia wydania produktów, środków lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą a nie, jak zaprojektowano, wyłącznie podmiotom leczniczym prowadzącym szpitale.

W wystąpieniu zaakcentowano fakt, że praktyki lekarskie powinny mieć możliwość nabywania bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych produktów i wyrobów niezbędnych do tego, aby zapewniać pomoc medyczną pacjentom. Jest to szczególnie istotne w przypadku praktyk lekarskich świadczących podstawową, ambulatoryjną i stomatologiczną opiekę zdrowotną.

Źródło: NIL