21 czerwca 2024

Prezes NRL pyta o tytuł specjalisty

Po wprowadzeniu rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nowych specjalizacji pediatrycznych, które lekarze będą mogli uzyskiwać po zrealizowaniu modułu podstawowego z pediatrii i odpowiednich modułów specjalistycznych, pojawił się problem równoważności tak uzyskiwanego tytułu specjalisty z tytułem uzyskiwanym według dotychczasowych zasad.

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy kompetencje i uprawnienia lekarzy, którzy obecnie są specjalistami w dziedzinie pediatrii i gastroenterologii (nefrologii, chorób płuc itp.) będą uznawane za identyczne jak lekarzy, którzy w nowym systemie zrealizują moduł podstawowy z pediatrii i moduł specjalistyczny np. z gastroenterologii dziecięcej (nefrologii dziecięcej, chorób płuc dzieci itp.)” – napisał prezes NRL Maciej Hamankiewicz w piśmie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Brak pewności co do ochrony uprawnień nabytych w związku z kwalifikacjami uzyskanymi w poprzednim modelu kształcenia specjalizacyjnego (w tym zwłaszcza zachowanie możliwości udzielania świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych) budzi niepokój wśród lekarzy specjalistów.

„Odnosząc się do faktu, że w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. przybyło w stosunku do stanu poprzedniego aż 9 nowych specjalności lekarskich, zwracam się również z prośbą o udzielenie informacji, które z nowo utworzonych specjalizacji mogą nie zostać uznane w innych krajach Unii Europejskiej, tj. nie znajdują się w wykazie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych wymienionych w dyrektywie 2005/36/WE, które podlegają automatycznemu uznaniu, oraz które nie mając swoich odpowiedników w innych państwach Unii Europejskiej nie podlegają uznaniu w ramach systemu ogólnego” – napisał prezes Maciej Hamankiewicz.