17 czerwca 2024

Priorytety reformy ministra Radziwiłła

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że bieżący rok to czas na realizację najtrudniejszego zadania, jakim jest wprowadzenie reformy systemowej ochrony zdrowia. Jakie są najważniejsze priorytety reformy ministra Konstantego Radziwiłła, które przedstawił po dzisiejszym spotkaniu z premier Beatą Szydło? 

Foto: Marta Jakubiak

Zarządzanie w służbie zdrowia

Zbudowanie sprawnego systemu zarządzania służbą zdrowia oraz zagwarantowanie jej powszechności to cele, które wymagają dużych zmian organizacyjnych.

W miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie utworzony państwowy fundusz celowy – wyodrębniony rachunek bankowy w ramach budżetu, którym będzie dysponował minister zdrowia. Środki w funduszu będą gwarantowane ustawą i nie będą mogły być przesuwane na inne cele budżetu państwa.

Wprowadzanym zmianom będzie towarzyszył wzrost nakładów finansowych na służbę zdrowia. Począwszy od 2018 r. publiczne wydatki na służbę zdrowia będą stopniowo zwiększane do poziomu 6% PKB. Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektami ustaw wprowadzających te rozwiązania – planuje się, że wejdą one w życie 1 stycznia 2018 r.

Urząd Zdrowia Publicznego

Nowo powołany Urząd Zdrowia Publicznego będzie odpowiedzialny za cały obszar promocji i profilaktyki zdrowia, w tym za zadania realizowane obecnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Głównym zadaniem Urzędu będzie realizacja przepisów ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916).

Nowy urząd rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2018 r. Zostanie on utworzony i wkomponowany w system administracji publicznej na mocy ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego. Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad regulacjami przejściowymi i dostosowującymi, które pozwolą wprowadzić w życie te nowe rozwiązania.

Finansowanie służby zdrowia

W 2016 r. nakłady na zdrowie w budżecie państwa były większe o 0,4 mld zł niż w 2015 r. (3,5%). Natomiast w 2017 r. zagwarantowano 0,6 mld zł więcej niż w 2016 r. (4,8%). Wraz z kosztami, które poniósł NFZ, te statystyki kształtują się następująco:

 • w 2016 r. nakłady były większe o 2,4 mld zł niż w 2015 r. (3,1%);
 • w 2017 r. nakłady będą większe o 3,4 mld zł niż w 2016 r. (4,2%).

Reforma zakłada sukcesywny wzrost środków publicznych na zdrowie. Do 2025 r. mają one osiągnąć 6% PKB. Ta propozycja znajduje się w projekcie ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, która zakłada także, że środki na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2024 nie mogą być niższe niż:

 • 4,74% PKB z roku poprzedniego w 2018 r.;
 • 4,92% PKB z roku poprzedniego w 2019 r.;
 • 5,10% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.;
 • 5,28% PKB z roku poprzedniego w 2021 r.;
 • 5,46% PKB z roku poprzedniego w 2022 r.;
 • 5,64% PKB z roku poprzedniego w 2023 r.;
 • 5,82% PKB z roku poprzedniego w 2024 r.

Sieć szpitali

Reforma systemowa zakłada utworzenie tzw. sieci szpitali. W ramach tego priorytetu realizowane będą trzy kluczowe cele:

 • nowy system kontraktowania szpitali;
 • połączenie działalności szpitala z ambulatoryjną opieką specjalistyczną;
 • budowa stopniowej struktury działalności szpitali.

Obecnie projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zajmuje się Rada Ministrów.

Podstawowa opieka zdrowotna

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej obejmą: budowę zespołu POZ, koordynację opieki nad pacjentem i nowy system finansowania (m.in. wprowadzenie budżetu powierzonego). Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do konsultacji publicznych, które będą trwały do 1 lutego 2017 r. Planuje się, by część przewidzianych w nim rozwiązań weszła w życie 1 lipca 2017 r.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nad dwiema nowelizacjami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pierwszy projekt (tzw. mała nowelizacja) obejmuje przeniesienie utrzymania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego z ministra spraw wewnętrznych i administracji na ministra zdrowia oraz uporządkowanie obszaru funkcjonowania dyspozytorni medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Drugi projekt (tzw. duża nowelizacja) za główny cel stawia upublicznienie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dzięki temu rynek podmiotów udzielających świadczeń ratowniczych ustabilizuje się i uniezależni od prywatnych firm, których działalność wynika z aktualnej sytuacji na rynku usług zdrowotnych. Minister Radziwiłł chce również poprawić warunki pracy personelu medycznego (m.in. poprzez wprowadzenie umów o pracę w ratownictwie pozaszpitalnym). Ustawa jest po konsultacjach. Trwa analiza zgłoszonych uwag.

Regulacja wynagrodzeń w służbie zdrowia

Propozycje systemowych rozwiązań, gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia, zawiera projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Zaproponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń tych pracowników, których zarobki od lat kształtują się na zbyt niskim poziomie, a w perspektywie długofalowej – zapewnienie pacjentom właściwej opieki medycznej.

Zakładany w projekcie poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma zostać osiągnięty do 31 grudnia 2021 r. (wcześniej co roku wynagrodzenia mają rosnąć na podstawie algorytmu określonego w ustawie). Łączna kwota wydatków publicznych, które zostaną przeznaczone na ten cel w latach 2017-2021, wyniesie około 5,6 mld zł. Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia znajduje się na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Procedura wyceniona jest przez NFZ na 2444 zł, podczas gdy operacja, w czasie której leczy się głęboką endometriozę, może trwać nawet do ośmiu godzin. Jest dla mnie niepojęte, by za operacje o stopniu skomplikowania częstokroć wyższym niż operacje onkologiczne płacić tak mało”. Rozmowa z dr. Pawłem Siekierskim, inicjatorem utworzenia Poradni Leczenia Endometriozy w Szpitalu św. Zofii w Warszawie tutaj.