19 czerwca 2024

Problemy z receptami i dokumentacją medyczną

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wykonały 134 kontrole ordynacji lekarskiej. 47 z nich miało ocenę pozytywną. Pozostałe postępowania zakończyły się albo oceną negatywną, albo pozytywną z uchybieniami bądź nieprawidłowościami.

Foto: Marta Jakubiak

Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli najczęściej dotyczyły wystawiania recept niezgodnie z przepisami. Chodziło m.in. o nieuzasadnioną ordynację leku, brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności (w przypadku, gdy lek występuje w wykazach leków refundowanych w co najmniej dwóch odpłatnościach), błędne oznaczenie odpłatności leku, przepisanie leku refundowanego niezgodnie ze wskazaniem refundacyjnym czy wypisanie leku w ilości przekraczającej trzymiesięczne stosowanie.

Zdarzało się, że wystawiano recepty na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.

Stwierdzono też błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej. W szczególności dotyczyły one nieczytelnych wpisów (lub w ogóle ich braku) m.in. na temat wywiadu lekarskiego, wyników badań, zaordynowanych leków i sposobów ich dawkowania, a także rozpoznania choroby. Poza tym zdarzały się braki formalne w dokumentacji medycznej (np. brak autoryzacji poprawek).

ls

Źródło: Departament Gospodarki Lekami NFZ