19 czerwca 2024

Promieniowanie jonizujące: prezes NRL vs PLTR

W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z dostępnym na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji stanowiskiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, prezes NRL Maciej Hamankiewicz zgłosił zdecydowany sprzeciw wobec tego stanowiska, jako naruszającego dobre imię lekarzy dentystów i bezpodstawnie podważającego zaufanie pacjentów do ich umiejętności zawodowych.

Foto: Marta Jakubiak

„W dniu 21 maja 2015 r. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne skierowało do Ministra Zdrowia pismo zawierające uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

W piśmie tym Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opowiedziało się przeciwko postulatowi samorządu lekarskiego dotyczącemu zmniejszenia częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych aparatów RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi argumentacja użyta przez Państwa Towarzystwo w piśmie do Ministra Zdrowia.

Kategorycznie sprzeciwiam się, aby w debacie publicznej na temat warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach dentystycznych używać argumentu, że zdjęcia wewnątrzustne są przez lekarzy dentystów wykonywane w większości nieprawidłowo oraz że w środowisku stomatologicznym brak jest dostatecznej świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Tego rodzaju stwierdzenia zawarte w oficjalnym dokumencie składanym na ręce Ministra Zdrowia wzbudziły słuszne oburzenie środowiska lekarzy dentystów.

Niczym niepoparte zarzuty wobec lekarzy dentystów zawarte w treści pisma do Ministra Zdrowia mogą podważać zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Podobnie jak stwierdzenie o rzekomym braku działań w celu optymalizacji dawki promieniowania.

Informuje również, że samorząd lekarski wyraził poparcie dla proponowanego przez Ministerstwo Zdrowia złagodzenia warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych.

Obecne wymogi odnoszące się do radiologii stomatologicznej są zbyt rygorystyczne, dlatego konieczne jest uproszczenie procedur odnoszących się do jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące w stomatologii, w tym zmniejszenie częstotliwości obowiązku wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych.

Należy przypomnieć, że postulat samorządu lekarskiego o złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach dentystycznych zyskał już w 2012 roku poparcie konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i radiologii obrazowej.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Więcej na ten temat piszemy tutaj.