18 maja 2024

Przejrzystość i jeszcze szersza współpraca

Przejrzystość i jeszcze szersza współpraca – tak można by w paru słowach podsumować postanowienia wiosennej sesji Rady UEMS, która odbyła się w Tel Avivie.

Wiosenna sesja Rady UEMS odbyła się w Tel Avivie

Tel Aviv
Foto: pixabay.com

Izraelskie Stowarzyszenie Lekarzy, które było gospodarzem tych spotkań, jest od dawna członkiem stowarzyszonym UEMS. Do ISL należy większość lekarzy w Izraelu i spełnia ono także funkcje towarzystw naukowych i związku zawodowego.

Koledzy ze Stowarzyszenia zapewnili bardzo dobre warunki obrad, co było dużą pomocą w sprawnym przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych posiedzeń wypełniających od rana do wieczora trzy kolejne dni. Najważniejszym punktem obrad były zmiany w regulaminie UEMS. Dyskusje i konsultacje trwały już dwa lata, projekt był dobrze przygotowany i został prawie jednomyślnie przyjęty.

Struktura organizacji, którą określa statut, pozostaje niezmieniona, ale w codziennym funkcjonowaniu i podejmowaniu decyzji większy udział będą miały sekcje specjalistyczne. W UEMS jest ich 43 i są podzielone na trzy grupy. Chociaż sekcje są wewnętrznymi strukturami UEMS, część z nich to bardzo duże i funkcjonujące prawie samodzielnie organizacje.

Przewodniczący każdej z trzech grup sekcji będą od października uczestniczyli w pracach poszerzonego zarządu UEMS. Będą też koordynowali prace Komitetu Doradczego składającego się z prezesów wszystkich sekcji. Komitet będzie wypowiadał się w sprawach będących przedmiotem obrad Rady i jeżeli opinie Komitetu i Rady będą rozbieżne, zadaniem Zarządu będzie znalezienie konsensusu.

Gdyby to się nie udawało, a sprawa była pilna, Rada nadal będzie mogła podjąć własną decyzję, ale mamy nadzieję, że takie sytuacje pojawią się tylko wyjątkowo. Udział w codziennym zarządzaniu organizacją oraz formalna możliwość wyrażenia opinii sekcji powinny bardzo poprawić wewnętrzny przepływ informacji, co w organizacji tak złożonej i licznej jak UEMS jest zawsze trudne.

Poprawi się też przejrzystość działania oraz łatwiej będzie przeprowadzić działania dotyczące wszystkich struktur UEMS, jak np. zmiany w organizacji zarządzania finansami. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że udało się osiągnąć kompromis pomiędzy członkami UEMS a sekcjami. Nie znaczy to, że wszyscy są zadowoleni z rozwiązań. Dla części członków, szczególnie krajów skandynawskich, większe uprawnienia sekcji mogą zmniejszyć znaczenie organizacji krajowych.

Dla części sekcji bardziej zadowalające byłyby zmiany dające im takie same uprawnienia jak członkom. Dlatego postanowiono, że nowe reguły funkcjonowania będą regularnie oceniane przez Komisję, która opracowała zmiany w regulaminie i będzie ona dalej pracować oraz regularnie przedstawiać Radzie i Komitetowi uwagi i propozycje.

Przyjęcie nowego regulaminu jest dużym sukcesem, ponieważ przez parę lat dyskusja pomiędzy reprezentacją organizacji członkowskich a sekcjami była bardzo trudna i napięcia mogły bardzo utrudnić pracę albo wręcz doprowadzić do podziału organizacji. Wydaje mi się, że te trudności są już poza nami, że współpraca przy realizacji wspólnych celów będzie bardzo dobra.

Dla mnie i dla Zarządu dyskusja nad zmianami była trudnym zadaniem i dodatkowo przypadła na okres licznych problemów związanych z przebudową siedziby. Przyjęcie zmian oznacza więcej wysiłku, jeszcze więcej telekonferencji, konsultacji i spotkań, ale korzyści powinny zdecydowanie przeważyć.

Romuald Krajewski
Prezydent Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów