12 czerwca 2024

Recepty, AOS i wynagrodzenia

25 kwietnia 2014 roku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozpatrzyło siedem projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia. Negatywnie oceniono m.in. rozwiązanie umożliwiające wystawienie recept na okres 360 dni. Znalazło się ono w projekcie zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Posiedzenie Prezydium NRL. Foto: Marta Jakubiak

„Zlecenie przyjmowania leków przez tak długi okres bez konieczności wizyty kontrolnej u lekarza jest działaniem potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia pacjenta, nawet w przypadku pacjentów przewlekle chorych” – czytamy w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjętym w ostatni piątek.

Obawa o pogorszenie jakości AOS

Prezydium NRL negatywnie zaopiniowało również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jak czytamy w podjętym stanowisku, „proponowane zmiany oznaczają zrównanie z lekarzem specjalistą lekarza, który dopiero rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne”, co grozi„pogorszeniem jakości ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która powinna zapewniać najlepszą możliwą opiekę pacjentom oraz wsparcie konsultacyjne lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej”.

Resort zdrowia chce umożliwić pracę w poradniach specjalistycznych lekarzom posiadającym specjalizację I stopnia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego. To rozwiązanie, w ocenie Prezydium NRL, „w niewystarczającym stopniu umożliwi pracę wykwalifikowanym lekarzom posiadającym specjalizację I stopnia”.

W stanowisku czytamy również m.in., że takie rozwiązanie „nadal wyklucza z wykonywania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lekarzy posiadających specjalizację I stopnia, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w poradniach”.

Zarobki w jednostkach budżetowych

Negatywnie zaopiniowano również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Prezydium NRL zwraca uwagę na to, że zawarta w dokumencie propozycja jest niezgodna z postulatami środowiska lekarskiego wyrażonymi kilka lat temu w czasie Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Wysokość tych wynagrodzeń – jak czytamy w stanowisku – „nie odpowiada poziomowi wynagrodzeń postulowanemu przez IX Krajowy Zjazd Lekarzy w stanowisku Nr 3 z 12 stycznia 2008 r. w sprawie sytuacji środowiska lekarskiego, tj. 2-krotności średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS – dla lekarza bez specjalizacji i odpowiednio 2,5-krotność dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji oraz 3-krotność dla lekarza specjalisty”.

Pozostałe sprawy

Prezydium NRL podjęło również cztery inne stanowiska dotyczące zaplanowanych przez resort zmian:

  • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
  • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje,
  • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

mt