14 kwietnia 2024

Rozwiążmy palące problemy: pismo do szefa MZ

26 czerwca minister zdrowia Marian Zembala podjął ważny dialog ze środowiskiem lekarzy podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Dyskutowano wówczas nad zagadnieniami znajdującymi się na liście 21 postulatów przesłanych ministrowi przez NRL.

IMG_1622_e

Na kilkudziesięciominutowym spotkaniu nie udało się jednak omówić wszystkich punktów zawartych na wspomnianej liście (czytaj więcej). Dlatego też prezes NRL Maciej Hamankiewicz 3 lipca przesłał Ministrowi Zdrowia list, w którym zawarł zestawienie tych kwestii, które wymagają najpilniejszego omówienia.

1. Rewizja przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny, w tym likwidacja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, np. poprzez wprowadzenie w to miejsce adnotacji na skierowaniu „onkopilne”.

2. Zniesienie limitów punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych zakresach doskonalenia zawodowego.

3. Wydanie rozporządzenia w sprawie wzoru nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu lekarza” i „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

4. Wykreślenie z listy produktów farmaceutycznych dostępnych tylko na receptę produktów homeopatycznych.

5. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia kontynuacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu umiejętności porozumiewania się z pacjentami i współpracownikami.

6. Podjęcie negocjacji w sprawie zwrotu izbom lekarskim kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań przejętych przez samorząd lekarski od administracji publicznej.

7. Przedłużenie vacatio legis przepisów nakładających na podmioty lecznicze prowadzące działalność szpitalną obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Pełna treść listu Prezesa NRL do Ministra Zdrowia tutaj.