13 czerwca 2024

Rząd przyjął sprawozdanie RPP

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Rady Ministrów
Foto: P. Tracz / KPRM

Jednym z najważniejszych wniosków płynących ze sprawozdania jest konieczność poprawy świadomości praw pacjentów oraz wiedzy lekarzy i osób korzystających z pomocy lekarskiej w tym zakresie.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta poprawa przestrzegania praw pacjenta nie może odbyć się bez dialogu i współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko rozumianą ochronę zdrowia.

W 2015 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ponad 71 tys. różnego rodzaju zgłoszeń, skarg i sygnałów od pacjentów – to najwyższa ilość od czasu powołania Rzecznika Praw Pacjenta w 2009 r. W ocenie RPP świadczy to m.in. o stale rosnącej świadomości obywateli o prawach pacjenta.

Szczególny nacisk sprawozdanie kładzie na sprawy najczęściej kierowane w zgłoszeniach oraz skargach od pacjentów, w tym związane z prawami pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawem do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił również w swoim sprawozdaniu analizę takiego stanu rzeczy oraz podejmowane działania zmierzające do poprawy sytuacji.

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Pacjenta położył nacisk na włączenie do dyskusji o stanie ochrony zdrowia kolejnych interesariuszy. Efektem jest deklaracja współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów.