19 czerwca 2024

Samorząd lekarski o nowych przepisach MPiPS

Stanowisko Nr 37/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia.

Foto: mpips.gov.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia, przekazanego przy piśmie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2015 r., znak DUS.5000.8.2015.ES, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

1) niejasny jest przepis § 15 – w ust. 1 i 2 tego paragrafu mówi się o sprostowaniu zaświadczenia lekarskiego, a kolejne ustępy tego przepisu posługują się pojęciem stwierdzenie nieważności zaświadczenia lekarskiego;

2) proponuje się przewidzieć możliwość sprostowania zaświadczenia lekarskiego przez innego lekarza, zatrudnionego w tym samym podmiocie leczniczym co lekarz wystawiający zaświadczenie, w przypadku dłuższej lub stałej nieobecności lekarza wystawiającego zaświadczenie.