21 czerwca 2024

Sejm: zdrowie publiczne z kolejnymi poprawkami

W środę 9 października posłowie w drugim czytaniu kontynuowali pracę nad rządowym projektem ustawy o zdrowiu publicznym. Komisja Zdrowia wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafi ponownie do prac w Komisji Zdrowia.

Foto: Rafał Zambrzycki

Przypomnijmy, że ustawa ma m.in. zmniejszyć skalę występowania głównych przyczyn zachorowań najważniejszych chorób cywilizacyjnych, takich jak: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory, uzależnienia, choroby układu oddechowego, cukrzycę i choroby psychiczne.

Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Zdrowia (NPZ), ustanawiany na co najmniej 5 lat i skoncentrowany na promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom, oparty na ścisłej współpracy administracji rządowej i samorządowej. Pierwszy taki program będzie przyjęty na lata 2016-2020, a na jego realizację w przyszłym roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140,7 mln zł.

Powstanie Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele: prezydenta, administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelnej Rady Lekarskiej, a także pracodawców i organizacji pozarządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz konsultanci krajowi. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia.

Przewodniczącego rady będzie wyznaczał minister zdrowia. Rząd będzie mógł też powołać pełnomocnika ds. zdrowia publicznego. Programy realizowane do tej pory obejmujące m.in. onkologię i kardiologię staną się częścią NPZ. Nowym zadaniem, ujętym w NPZ, będzie program profilaktyki otyłości, nieobjęty obecnie finansowaniem. Kompleksową opiekę psychiatryczną na obszarach, na których mieszka od 50 tys. do 200 tys. osób będą sprawowały centra zdrowia psychicznego.

Docelowo powstaną one w każdym powiecie, dużej gminie lub dzielnicy dużego miasta. W wyniku realizacji zadań przewidzianych w ustawie i NPZ m.in. odsetek osób palących ma się zmniejszyć o 2 proc do 2020 r. Do 2025 r. ma przestać rosnąć liczba osób otyłych i chorych na cukrzycę, a o 10 proc. zmniejszyć się liczba osób nadużywających alkoholu.

Źródło: Sejm


Więcej na temat zdrowia publicznego piszemy tutaj.