27 maja 2024

Skrining samorządu lekarskiego (kwiecień 2021)

Na łamach poprzedniego wydania „Gazety Lekarskiej” pisaliśmy o pilnym ujednoliceniu zasad wypłacania lekarzom dodatku covidowego.

Foto: pixabay.com

Dotychczasowe odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia nie pomogły, a regulacje wprowadzone w formie polecenia MZ wciąż są różnie interpretowane, przez co dodatek czasem jest wypłacany, a czasem nie.

W celu choć częściowego rozwiania wątpliwości, prezes NRL Andrzej Matyja i przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy Michał Bulsa zwrócili się do MZ o jednoznaczne wyjaśnienie, w których przypadkach i w jakim wymiarze – na podstawie przykładowych sytuacji zatrudnienia i warunków pracy – lekarzom przysługuje dodatek covidowy. Na stronie internetowej NIL dostępna jest pełna lista przykładów oraz odpowiedzi MZ.

FLL i Allegro walczą z bakteriami

Fundacja Lekarze Lekarzom dzięki współpracy z Diversey Polska oraz darowiźnie Allegro kupiła 16 lamp bakteriobójczych, które trafią do placówek medycznych w każdym województwie. Lampy dezynfekują pomieszczenia dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu (UVC). Promienie świetlne UVC zabijają patogeny (m.in. MRSA, VRE, C. difficile), dezaktywując ich DNA, niszcząc zdolność do namnażania się i wywoływania chorób.

Dr Kaźmierczak-Zagórska wraca do PNRL

12 marca br. NRL wybrała dr Zytę Kaźmierczak-Zagórską do pełnienia funkcji zastępcy sekretarza NRL. Dotychczas to stanowisko obejmował doktor Artur Drobniak, aktualnie wiceprezes NRL. Pani doktor jest otolaryngologiem, na co dzień związana z Beskidzką Izbą Lekarską, której we wcześniejszych latach była prezesem, a obecnie jest wiceprezesem. W samorządzie lekarskim działa od III kadencji, w którym pełniła m.in. funkcję wiceprezesa NRL poprzedniej kadencji.

Czy uchwała NRL trafi do Sądu Najwyższego?

Rzecznik prasowy MZ zapowiedział, że uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej dotycząca sposobu rozpatrywania wniosków o przyznanie PWZ lekarzom lub lekarzom dentystom spoza UE zostanie zaskarżona do Sądu Najwyższego.

W opinii prezesa NRL Andrzeja Matyi podważanie ustawowych kompetencji samorządu do weryfikowania kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie PWZ w Polsce lub ograniczanie tej kompetencji jest działaniem godzącym w konstytucyjnie chronioną samorządność zawodową, jak i bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu obywatelom Polski.

Działania samorządu lekarskiego są zgodne z prawem i służą jego realizacji oraz mają na celu dobro środowiska lekarskiego oraz pacjentów. Do czasu wydania tego numeru „Gazety Lekarskiej” do NIL nie wpłynęła żadna oficjalna informacja, że uchwała rzeczywiście trafiła do SN.

Prezes NRL w pierwszej trójce Listy Stu 2020

Prezes NRL Andrzej Matyja zajął trzecie miejsce na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia – rankingu „Pulsu Medycyny”. Dziękując za to  wyróżnienie, podkreślił, że rzeczywisty wpływ na zmiany w ochronie zdrowia można osiągnąć poprzez współpracę i partnerstwo, z dala od polityki.

MZ oblało PES

Przez ostatnie kilka tygodni chyba każdy lekarz i lekarz dentysta zadawał sobie pytanie: czy przystępujący do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej br. zostaną zwolnieni z jego części ustnej? Taki apel do Ministra Zdrowia kilkukrotnie kierował prezes NRL Andrzej Matyja, analogicznie do ubiegłego roku, kiedy to egzaminy ustne zostały odwołane w obu sesjach. O poparcie apelu zwrócono się także m.in. do konsultantów krajowych.

16 marca młodzi lekarze otrzymali komunikat, że terminy egzaminów są przełożone o dwa miesiące. W takiej sytuacji Prezydium NRL zaapelowało do Prezesa Rady Ministrów RP o wsparcie w przywróceniu terminu tegorocznej wiosennej sesji PES i przychylenie się do wniosku o rezygnację z jego części ustnej. – Biorąc pod uwagę nasilającą się trzecią falę pandemii koronawirusa oraz poprzednie decyzje o odwołaniu ustnego PES, tegoroczna decyzja była skandaliczna i nie do zaakceptowania – ocenia PNRL.

Przystępujący do PES to wysoko wykwalifikowani lekarze, którzy z powodu przełożenia terminu egzaminu musieliby przez co najmniej dwa miesiące trwać w „zawieszeniu”, nadal skupiając się na nauce do jednego z najważniejszych w swoim życiu egzaminów.  Należy pamiętać, że przez ostatnie miesiące poświęcali oni swoją energię i czas na kształcenie, najczęściej kosztem życia rodzinnego.

Na konferencji prasowej prezes NRL podkreślił, że w całym środowisku lekarskim panuje ogromne niezadowolenie. Głos lekarzy został ponownie zignorowany, a rozwiązania prawne, mimo poważnych, silnie uargumentowanych zastrzeżeń, są przyjmowane przy biernej lub akceptującej postawie MZ. W związku z tym prezes Matyja zapowiedział, że w przypadku braku zmiany decyzji i nieprzychylenia się do jego apelu, zrezygnuje z udziału w pracach Zespołu ds. opiniowania zmian w ochronie zdrowia przy Ministrze Zdrowia.

Tuż po zakończeniu konferencji został opublikowany kolejny komunikat MZ, przywracający pierwotne terminy egzaminów oraz dający możliwość osobom, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej, do udziału w egzaminie w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). Prezes NRL zaznaczył w swoim kolejnym piśmie do MZ, że ten pewnego rodzaju kompromis nie pomoże m.in. szefom placówek medycznych, których stawia się przed niełatwą decyzją związaną z zatrudnieniem osób przystępujących do PES, ale będących w „zawieszeniu”.

Padają pytania: w jaki sposób powinno się takie osoby wynagradzać – na warunkach lekarza bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji czy specjalisty? Prezes NRL do samego końca podtrzymywał swój apel o odstąpienie od przeprowadzenia części ustnej PES w dziedzinach medycyny, w których egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Poprał go m.in. Marszałek Senatu RP.

22 marca opublikowano wspólny komunikat konsultantów krajowych, w którym stwierdzono, że nie ma podstaw do ograniczenia sesji egzaminacyjnej wyłącznie do egzaminów pisemnych (nie wszyscy konsultanci podpisali się jednak pod nim). Prezes NRL uznał, że w tej sytuacji, komentarz jest już zbędny i życzy wszystkim zdającym PES powodzenia.

Niestety trzecia fala pandemii nabiera w naszym kraju tempa i coraz więcej pacjentów wymaga opieki medycznej. Być może w szpitalach jest wystarczająca liczba łóżek, ale to nie łóżka leczą, a wyłącznie kadra medyczna. A tej kadry brakuje. Przystępujących do PES jest ok. 3 tys. młodych specjalistów. Jak podkreślił prof. Matyja, chcą wrócić do pacjentów. Chcą ratować życie. Dlaczego im na to nie pozwolono?

NIL zbiera informacje ws. umów w ramach wolontariatu

Wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia specjalizacyjnego), prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem NIL z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy” (sekretariat@hipokrates.org). Zebrane dane pozwolą na pokazanie MZ skali problemu, który w opinii prezesa NRL wciąż jest bagatelizowany. Więcej informacji na stronie NIL.

19 zł więcej dla lekarzy w 2021 r.

MZ przedstawiło wskaźniki wynagrodzeń personelu medycznego na rok 2021 oraz na lata 2022-2024. Lekarze, lekarze dentyści i osoby wykonujące inne zawody medyczne w Polsce są i nadal będą najgorzej wynagradzani na tle innych państw UE, a przedstawiony plan wynagrodzeń jedynie to pogłębi.

W tym roku lekarze mają otrzymać podwyżki w wys. 19 zł brutto, a w kolejnych latach ich wynagrodzenie ma się zwiększyć od 1,31 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r. do poziomu 1,38 w 2024 r. Propozycja ta zupełnie odbiega nie tylko od oczekiwań pracowników medycznych, ale także pracodawców i w sposób jednoznaczny wskazuje, że system opieki zdrowotnej jest nadal dla decydentów nieistotną gałęzią gospodarki, niewymagającą inwestycji w kadry medyczne – zauważa NRL w stanowisku z 12 marca 2021 r.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL