27 maja 2024

Skrining samorządu lekarskiego (marzec 2021)

29 stycznia, w czasie pierwszego w 2021 r. posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, Artur Drobniak, dotychczasowy zastępca sekretarza NRL VIII kadencji, został wybrany na wiceprezesa NRL.

Foto: pixabay.com

Zastąpił on na tym stanowisku odwołanego w grudniu zeszłego roku dr. Jacka Kozakiewicza. Rozmowa z Arturem Drobniakiem na str. 14-15 „Gazety Lekarskiej”.

Prezes NRL Człowiekiem Roku 2020

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, przyznała tytuł Człowieka Roku 2020 prezesowi NRL Andrzejowi Matyi „jako wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, walczących z oddaniem i poświęceniem o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii COVID-19”. Tytuł Człowieka Roku 2020 otrzymał także Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Stypendia

Od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 r.ż. Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl, gdzie znajdują się także wszelkie informacje odnośnie stypendiów. Zapraszamy!

Stanowisko Forum Naukowego COVID-19 NIL

Zespół ekspertów Forum Naukowego COVID-19 NIL opracował stanowisko w zakresie oceny ryzyka szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów z podejrzeniem zespołu kruchości lub chorobą przewlekłą w fazie terminalnej, które zostało przekazane do Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów.  Jest to dodatkowe narzędzie ułatwiające ocenę pacjenta, u którego kwalifikacja do szczepienia budzi wątpliwości. Jego zastosowanie nie ma na celu odroczenia szczepienia, ale ma pomóc lekarzom oraz pacjentom w podejmowaniu decyzji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Pełna treść stanowiska na stronie NIL.

Wersja 2.0 białej księgi nt. szczepień przeciw COVID-19

W ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” opublikowano zaktualizowaną wersję białej księgi „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”. Wydanie 2.0 przybliża temat szczepionek wektorowych, zasadę działania adenowirusów oraz wyjaśnia różnice między szczepionkami wektorowymi, a tymi opartymi o RNA. Zawiera również najbardziej aktualne informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień i roli lekarzy POZ oraz służb medycznych w strategii promocji szczepień przeciw COVID-19. Zaktualizowana wersja publikacji jest dostępna m.in. na stronie NIL.

Kontrowersje wokół dodatku 100 proc.

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia zasad wypłacania lekarzom dodatku covidowego. Nieprecyzyjne regulacje wprowadzone w formie polecenia MZ są różnie interpretowane, co skutkuje, że za taką samą pracę jednym lekarzom dodatek jest wypłacany, a innym nie.

Otrzymana z ministerstwa odpowiedź na pismo skierowane w tej sprawie nie odnosi się do zasygnalizowanego problemu, lecz jedynie przytacza treść regulacji, będących powodem rozbieżności. Początkowo nie wsłuchano się w postulaty środowisk medycznych dotyczące ustawowego uregulowania tej kwestii, forsując rozwiązanie oparte na poleceniu MZ, a obecnie unika się rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości dotyczących realizacji tego polecenia.

Problem z ukończeniem specjalizacji na wolontariacie

Na początku lutego prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia, sygnalizując trudną sytuację lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do dnia wejścia w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw realizowali specjalizację w ramach wolontariatu. Nowe przepisy nie przewidują wspomnianej formy lub innej nieodpłatnej umowy z podmiotem szkolącym.

MZ nie dostrzega dramatu wielu lekarzy, którym grozi przerwanie szkolenia specjalizacyjnego. Z treści odpowiedzi resortu wynika, że nie ma obecnie możliwości kontynuowania wcześniej zawartych umów o szkolenie specjalizacyjne w trybie wolontariatu. Sugeruje się, że podmioty szkolące powinny dokonać ich aneksowania, w celu wprowadzenia do treści umów zapisów o wynagrodzeniu nie niższym niż minimalna stawka godzinowa za pracę, ustalona na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Szczepienia dla pacjentów onkologicznych

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL do Premiera RP ws. umożliwienia szczepień pacjentów onkologicznych w etapie „0” Narodowego Programu Szczepień, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „Gazety Lekarskiej”, MZ wskazało, że etap „0” pozostanie bez zmian. Do etapu „1” zostaną zakwalifikowane osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Współpraca NIL i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 lutego br. prezes NRL podpisał umowę ramową o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Umowa obejmuje m.in. realizację wspólnych prac badawczych mających na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk zarządzania w ochronie zdrowia, doradztwo naukowo-badawcze, ekonomiczne oraz inne ekspertyzy, współpracę przy tworzeniu szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych związanych z tematyką ekonomiki i zarządzania, współpracę w organizacji praktyk studenckich, uczestnictwo osób wskazanych przez NIL w pracach dydaktycznych Uniwersytetu oraz udział doradczy kadry naukowo-dydaktycznej UEK w niektórych obszarach tematycznych związanych z działaniami NIL.

Krytyka projektu MZ dotyczącego anestezjologii i intensywnej terapii

Prezydium NRL w stanowisku z 2 lutego negatywnie oceniło projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zaznaczając, że dopuszczenie lekarzy z PWZ uzyskanym w tzw. uproszczonym trybie do wykonywania czynności zastrzeżonych dotychczas dla lekarzy specjalistów nie poprawi organizacji pracy w obszarach anestezjologii i intensywnej terapii, a wręcz  tę organizację zaburzy. Według PNRL lekarze specjaliści będą dodatkowo obarczeni nadzorowaniem lekarzy o niezweryfikowanych kwalifikacjach i wątpliwej znajomości jęz. polskiego oraz będą ponosić odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia przez nadzorowanych szkody pacjentowi.

Znacząco obniży się także poziom bezpieczeństwa pacjentów. Sprzeciw budzi również twierdzenie z uzasadnienia projektu, sugerujące, że lekarze, który uzyskali kwalifikacje i tytuł specjalisty poza obszarem UE, posiadają większą wiedzę i umiejętności od lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zdaniem PNRL taka teza jest nieuprawniona, krzywdząca i wskazuje, że MZ ceni sobie bardziej lekarzy cudzoziemców, których dyplomy nie podlegają procedurze nostryfikacji, a programy ukończonych specjalizacji nie muszą podlegać merytorycznej ocenie konsultantów krajowych.

Alicja Szczypczyk, Rafał Hołubicki, Dział Mediów i Komunikacji NIL