21 czerwca 2024

Świadczenia dla cudzoziemców poszły w górę

Od początku października wzrosły kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokości zasiłków. Świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, wzrosło z 1260 zł do 1335 zł.

Foto: Marta Jakubiak

Na jakiej podstawie ustalono te kwoty? Skąd pochodzą środki przeznaczane na ten cel? Na jaką pomoc społeczną i na jakie świadczenia – prócz wspomnianego świadczenia na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego – mogą jeszcze liczyć cudzoziemcy po uzyskaniu statusu uchodźcy? O ustosunkowanie się do tych pytań poprosiliśmy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

Od 1 października 2015 r. wzrosły kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków. Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń.

W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. W związku z tym, musiała też wzrosnąć wysokość świadczeń dla uchodźców korzystających ze wsparcia w Polsce. Tak działo się również w latach poprzednich kiedy podnoszono wysokość świadczeń.

Kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego jest ustalana zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i finansowana jest z budżetu państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2015 poz. 515) łączna wysokość świadczeń miesięcznych dla osoby samotnie gospodarującej przez pierwsze 6 miesięcy programu wynosi 1335 zł.

Miesięczna wysokość świadczeń w rodzinie dwuosobowej wynosi 70% kwoty bazowej, czyli 934,5 zł na osobę (1869 zł na rodzinę), w rodzinie trzyosobowej 60% kwoty bazowej, czyli 801 zł (2403 zł na rodzinę), w rodzinie 4-osobowej i liczącej więcej osób 50% kwoty bazowej, czyli 667,5 zł na osobę (2670 zł na rodzinę 4-osobową).

Przez drugie 6 miesięcy trwania programu cudzoziemiec otrzymuje miesięcznie 90% kwoty otrzymywanej uprzednio, czyli odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej – 1201,5 zł, w rodzinie dwuosobowej 841,05 zł na osobę, w rodzinie trzyosobowej 720,9 zł na osobę, zaś w rodzinie 4-osobowej i większej – 606 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomoc społecznej, Dz. U. z 2015 poz. 1058, minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wynosi 606 zł).

Pomocy w tej formie udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Należy także podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca, który uzyskał na terytorium RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i obejmuje także małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w RP ochronę międzynarodową lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w ramach procedury łączenia rodzin.

W przypadku, gdy dorosłe dzieci mieszkają razem z rodzicami, stanowiąc jedno gospodarstwo domowe, wówczas pomoc dla tych osób, liczona jest jak dla rodziny 4-osobowej.

Cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie RP statusu uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przysługuje prawo do korzystania z pełnego zakresu świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Określenie wysokości pomocy pieniężnej jest niezwykle trudne, gdyż jest ona zależna od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca.

Wysokość pomocy udzielanej polskim obywatelom oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP ustalana jest zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.