21 czerwca 2024

Świadczeniodawcy gromadzą za dużo danych

Stanowisko Nr 16/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazanego przy piśmie pani Beaty Małeckiej-Libery, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 13 marca 2015 r., nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny stwierdza, że zakres danych, które świadczeniodawcy zobowiązani są gromadzić i przechowywać nadmiernie obciąża ich obowiązkami administracyjnymi ze szkodą dla pacjentów. Zastrzeżenia budzi ponadto celowość gromadzenia i przechowywania tak licznych danych o konkretnych, identyfikowalnych osobach oraz właściwość takich działań, z punktu widzenia prawa pacjentów do ochrony ich danych osobowych.

Ponadto, w ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, sankcjonowanie gromadzenia tych danych aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa, stoi w sprzeczności z konstytucyjnym wymaganiem ustawowej formy ograniczeń prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.