18 lipca 2024

Szpital w Krośnie: dodatkowe dyżury lekarskie a prawo pracy

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka pismo o wszczęcie kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (pełna treść poniżej).

Foto: krosno.med.pl

W związku z artykułem prasowym, który ukazał się w dniu 29 listopada 2017 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”, w rubryce: „Prawo co dnia”, pod tytułem „Nie chcą pracować ponad normy”, zwracam się z prośbą o spowodowanie kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

Z treści wspomnianego artykułu wynika, że Dyrektor szpitala wymaga od zatrudnianych lekarzy i lekarzy rezydentów podpisywania oświadczeń „o gotowości do podjęcia dodatkowych dyżurów lekarskich ponad liczbę wynikającą z programu specjalizacji na zasadach określonych przez pracodawcę”.

Takie postępowanie stoi w oczywistej sprzeczności z treścią art. 96 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), który stanowi, że świadczenie przez lekarzy pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo jest dobrowolne, a pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili takiej zgody.

Wymaganie podpisania oświadczeń o wskazanej powyżej treści jest działaniem ewidentnie dyskryminującym pracowników, którzy nie chcą świadczyć pracy w wymiarze przekraczającym wymiar określony w ustawie. Może to zniechęcać lekarzy do ubiegania się o zatrudnienie w tym szpitalu, a w przypadku lekarzy już tam zatrudnionych wywoływać obawy co do konsekwencji wycofania zgody na pracę w zwiększonym wymiarze czasu.

Pragnę również zauważyć, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy. Te właśnie względy doprowadziły do określenia wymiaru czasu pracy lekarzy, którego przekraczanie może nastąpić tylko i wyłącznie za ich dobrowolnie wyrażoną zgodą.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych kroków w celu sprawdzenia czy podana niepokojąca informacja prasowa znajduje potwierdzenie oraz o ewentualne wyciągnięcie konsekwencji prawnych względem pracodawcy – Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Proszę również o powiadomienie Naczelnej Izby Lekarskiej, jako organu samorządu zawodowego lekarzy, o wynikach przeprowadzonej kontroli.