23 czerwca 2024

„Tak” dla opinii pielęgniarek i położnych

Stanowisko Nr 38/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Rafał Zambrzycki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 13 czerwca 2015 r., znak GMS-WP-173-162/15, popiera stanowisko zajęte w tej sprawie przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, a ponadto zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu ustawy:

1. Do art. 1:

1) w pkt. 1 w zmienianym art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej „ustawa”) należy skreślić wyraz „zespołu”;

2) do pkt. 2 do dodawanego ust. 2b art. 26 ustawy – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie przewiduje możliwości zawieszenia praktyki zawodowej, w związku z czym trudno będzie ustalić tak określony początek okresu niewykonywania zawodu przez pielęgniarkę i położną.

2. W art. 2, zmieniającym ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dodawany art. 67b, w zakresie wymagań dotyczących gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, powinien zawierać odesłanie do przepisów dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wydanych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. W art. 4 pkt 2, dotyczącym art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, w dodawanym punkcie 4a należy skreślić wyrazy: „oraz w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu”.

Słowa kluczowe: