23 czerwca 2024

Telemedycyna: podpisano Deklarację Bałtycką

20 sierpnia 2015 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło się spotkanie ministra zdrowia, prof. Mariana Zembali, z Komisją Informatyki i Telemedycyny PTK, autorami Deklaracji Bałtyckiej oraz przedstawicielami Telemedycznej Grupy Roboczej.

Deklaracja Bałtycka, sygnowana m.in. przez ministra zdrowia, jest dokumentem środowiska kardiologicznego, analizującym aktualny stan telemedycyny w Polsce i identyfikującym najważniejsze bariery dla jej rozwoju.

W ramach prac Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK oraz Telemedycznej Grupy Roboczej zostały wypracowane konkretne propozycje działań zmierzających do zniesienia barier dla świadczeń telemedycznych, zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom oraz edukacji środowiska medycznego.

W trakcie obrad omówiono szczegółowo przygotowane propozycje zmian legislacyjnych, które w chwili obecnej stanowią najważniejsze ograniczenia rozwoju tej dziedziny medycyny. Minister podkreślił wagę zapewnienia dostępu do telemedycznych konsultacji medycznych różnych specjalizacji – nie tylko kardiologii – i poparł działania w kierunku nowelizacji ustaw regulujących zasady świadczeń medycznych.

Umożliwienie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii mobilnych w opiece zdrowotnej zostało określone przez Komisję Europejską w dokumencie „Zielona księga w zakresie zdrowia mobilnego”. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, innowacyjne rozwiązania telemedyczne pozwalają na zwiększenie efektywności diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, przez co zwiększają dostępność i niwelują dysproporcje w opiece medycznej nad pacjentem.


Więcej o telemedycynie i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w medycynie piszemy tutaj.