19 czerwca 2024

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców spoza UE. Rząd chce zmian

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Foto: pixabay.com

Najważniejsze rozwiązania:

  • uwzględniono Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej we wszystkich przepisach odwołujących się do państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
  • wprowadzono przepisy przejściowe, na podstawie których banki będą musiały wyrejestrowywać z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia, z tytułu pobierania brytyjskiej emerytury, niezgodnie z postanowieniami odpowiednich umów zawartych między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem,
  • ubezpieczeniem zdrowotnym objęto cudzoziemców, którzy nie mają obywatelstwa żadnego z państw UE, EFTA lub Zjednoczonego Królestwa ani miejsca zamieszkania na terytorium tych państw, a jednocześnie spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym, w związku z wykonywaniem pracy w Polsce.

Projekt ustawy został przedłożony przez ministra zdrowia. Jak informuje KPRM, nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.