27 maja 2024

Uprawnienia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin

Ciężarne pacjentki mają szereg wątpliwości związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych i związanych z tym uprawnień. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, iż od stycznia br. kobiety w ciąży oraz ich rodziny posiadają dodatkowe uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kobiety w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Foto: pixabay.com

Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kobiety w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą m.in. korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Należy jednak pamiętać, że placówki medyczne udzielają tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nie listy oczekujących. W praktyce oznacza to, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.

W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe w dniu zgłoszenia do placówki medycznej, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Natomiast świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obowiązuje od 1 stycznia br. a jej zapisy rozszerzyły regulacje zawarte w art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Artykuł 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadaje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach:

1. kobietom w ciąży,

2. pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającym zaświadczenie od właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

3. pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

4. inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.

Nowelizacja przepisów rozszerzyła powyższe uprawnienia na osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, niezależnie czy zajście w ciążę czy też urodzenie dziecka nastąpiło przed czy też po wejściu w życie omawianej ustawy.

Źródło: BPP


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.