22 czerwca 2024

Ustawa o ruchu drogowym: nowe zaświadczenia

Z dniem 15 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Stosownie do jej przepisów lekarze wydają zaświadczenie (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym było to orzeczenie lekarskie) o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa.

Foto: freeimages.com

Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązek przewozu w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci nie dotyczy dziecka posiadającego odpowiednie zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci (art. 39 ust. 4 pkt 4).

Ustawa w art. 39 ust. 9 zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia wzorów w. zaświadczeń.

Zgodnie z art. 2 nowelizacji ustawy o ruchu drogowym orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli nie dłużej niż do 15 listopada 2016 r.).

Również z dniem 15 maja 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 674), wydane na podstawie ww. upoważnienia. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2) wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Zaświadczenia lekarskie, których wzory określa rozporządzenie Ministra Zdrowia, zawierają:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

3) okres ważności;

4) znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG.

Anna Miszczak
radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.