14 lipca 2024

W cieniu koronawirusa. Rozmowy między MZ i Prezydium NRL

W poniedziałek 25 maja przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Strona rządowa reprezentowana była przez sekretarz stanu Józefę Szczurek-Żelazko, podsekretarza stanu Janusza Cieszyńskiego oraz dyrektorów departamentów Ministerstwa Zdrowia.

Wobec ograniczeń technicznych telekonferencji samorząd lekarski reprezentowali: prezes NRL prof. Andrzej Matyja, wiceprezesi NRL dr Jacek Kozakiewicz i dr Andrzej Cisło, członkowie Prezydium NRL dr Andrzej Drobniak, dr Jerzy Friediger i dr Michał Bulsa oraz NZOZ dr Grzegorz Wrona.

„Na pytanie Prezesa A. Matyi o nieobecność Ministra Ł. Szumowskiego na pierwszym spotkaniu samorządu lekarskiego z MZ w okresie pandemii, Minister J. Cieszyński odpowiedział, że MZ jest reprezentowany przez 2 wiceministrów, a Minister Ł. Szumowski jest w tym czasie obecny na posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego z Premierem M. Morawieckim” – podano w komunikacje opublikowanym wczoraj na stronie NIL.

Wśród tematów poruszonych w czasie spotkania było m.in. kontraktowanie NFZ w 2020 roku. „Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło uwagę na trudną sytuację szpitali, która w czasie pandemii koronawirusa uległa pogorszeniu z powodu wzrastających kosztów. Realizacja kontraktów z NFZ nie jest możliwa w tym roku kalendarzowym z uwagi na przerwę w realizacji świadczeń planowych, co może przełożyć się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników” – poinformowano na stronie internetowej NIL.

Ze strony Prezydium NRL padła propozycja oddzielnego rozliczenia 2020 r. i dokonania korekty w wykonywaniu zaległych procedur w standardzie wypłaty uśrednionej 1/12 z „czynnych” miesięcy za miesiące przerwania udzielania świadczeń planowych. Skierowano również prośbę o określenie jednolitych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa szpitali.

Ponadto Prezydium NRL zwróciło uwagę na konieczność sformułowania rekomendacji dotyczących powrotu do udzielania planowych świadczeń zdrowotnych oraz pracy sanatoriów i uzdrowisk, uwzględniających badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 wśród personelu i pacjentów przy uwzględnieniu dodatkowego finansowania tych badań.

W czasie spotkania poruszono kwestię organizacji egzaminów PES, LEK/LDEK i kształcenia podyplomowego. Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że druga część PES odbędzie się tylko w wersji pisemnej po nowelizacji tzw. ustawy COVID-owej. W specustawie znajdą się również przepisy dotyczące możliwości zdawania PES na ostatnim roku specjalizacji, które mają zostać zawarte również w nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

„Prezydium wskazało na bezzwłoczną potrzebę stworzenia rekomendacji dla szpitali i lecznictwa ambulatoryjnego sposobu realizacji przyjęć planowych. Podkreślono, że kierownicy podmiotów przyjmują swoje regulacje w tym zakresie, ale z uwagi na bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i lekarzy oraz pozostałych pracowników medycznych niezbędne są jednoznaczne wytyczne. MZ wskazało, że kompetencje w tej sprawie leżą po stronie Głównego Inspektora Sanitarnego i nie wie, kiedy nastąpi ich opracowanie” – podano na stronie internetowej NIL.

Samorząd lekarski zwrócił uwagę na konieczność dokonania zmian w przepisach dotyczących m.in. stomatologii (m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz pilnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich (Dz. U. Nr 130, poz. 884).

Więcej na stronie NIL.