23 kwietnia 2024

W Sejmie o publicznej służbie krwi

Kilka dni temu izba rozpoczęła prace nad projektem zwiększającym bezpieczeństwo biorców i dawców krwi. Rozpatrzony w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw ma gwarantować bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi od momentu pobrania krwi aż do czasu jej przetoczenia.

13. posiedzenie Sejmu
Foto: Krzysztof Białoskórski

W imieniu rządu projektu uzasadnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Projekt wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych, w tym m.in. 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi.

Projekt zobowiązuje wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do prowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania.

Projekt wprowadza też podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew. Ma on być opracowany w latach 2017-2019. Fundusze na jego przygotowanie będą pochodzić w znacznej części ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

System e-krew ma zwiększyć dostęp do nowoczesnych rozwiązań dotyczących pobierania krwi i jej składników oraz umożliwić ich stosowanie w lecznictwie. W systemie tym gromadzone będą informacje o dawcach krwi, w tym dawcach rzadkich grup, a także niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.

Będzie on służył zwiększeniu bezpieczeństwa krwi i jej składników używanych w lecznictwie, a także usprawni poszukiwanie dawców krwi dla pacjentów z rzadkimi grupami. Ma być pomocny w monitorowaniu jakości i drogi krwi w krwiodawstwie oraz krwiolecznictwie, a także ocenie optymalnego jej zużycia. Będzie wspomagał zarządzanie służbą krwi.

Zgodnie z projektowanymi zmianami centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą mogły śledzić co się dzieje się z krwią od momentu jej pobrania. Umożliwi to tzw. system czuwania. W projekcie wskazano też m.in. jakie elementy powinien zawierać kwestionariusz dawcy krwi.

Projekt określa również zakres danych, które ma zawierać legitymacja Honorowego Dawcy Krwi. Wzór legitymacji określi minister zdrowia w rozporządzeniu. Projektowane zmiany określają też zasady przewozu krwi i jej składników spoza krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie były do tej pory uregulowane ustawowo.

W projekcie rozszerzono także katalog czynów zagrożonych sankcją karną, np. o czynności udaremniające i utrudniające poddanie się kontroli i ocenie, co powinno sprzyjać zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Źródło: Sejm