20 maja 2024

W sprawie świadczeń gwarantowanych

Stanowisko Nr 33/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Prezydium NRL jest zaniepokojone niewielką liczbą specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, o którym poinformowano w piśmie Pana Zbigniewa J. Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r., znak: IK:947703, pozytywnie ocenia rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o: leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA, badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów, rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14. roku życia.

Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę na konieczność odpowiedniej wyceny punktowej wysokospecjalistycznych procedur, o które poszerzony zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych oraz zapewnienia środków finansowych na realizację powyższych procedur w kontraktach. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest także zaniepokojone faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym.

W ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur. Nieuzasadnione wydaje się zwłaszcza pominięcie w zakresie leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA lekarzy dentystów specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza poniższe uwagi do projektu rozporządzenia:

1. Należy rozważyć likwidację ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz niezależnie od posiadanej specjalizacji. Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

2. W załączniku nr 1 w tabeli 1 lp. 62 „rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych” należy wyraźnie określić, że przedmiotowe świadczenie jest w kompetencji każdego lekarza dentysty.

3. W sposób niejasny określono w projekcie kwestię wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Konieczne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt, czy wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji. Posiadanie takiego urządzenia w każdym gabinecie stanowi znaczne obciążenie.

4. W opisie procedury należy zastrzec konieczność wykonania zdjęcia rentgenowskiego kontrolnego po aplikacji MTA.

5. Przedmiotowy projekt rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową. Obecna procedura unieruchamiana zębów ligaturą drucianą jest przestarzałą metodą unieruchamiania szczególnie u dzieci i młodzieży oraz powinna zostać włączona do diagnostyki ubytków próchnicowych możliwości wykonywania zdjęć skrzydłowo-bocznych.

6. Projekt posługuje się niepoprawną terminologią, tj. użyto określeń „zęby szóste” i „zęby siódme”, podczas gdy prawidłowe nazewnictwo to pierwsze trzonowce stałe i drugie trzonowce stałe.

Niezależenie od zmian zaproponowanych w opiniowanym projekcie, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego powinno ulec daleko idącym zmianom w zakresie ujęcia w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznych, wyodrębnienia brakującego kontraktu specjalistycznego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz poszerzenia wykazu świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Ujęcie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego kontraktów specjalistycznych jest konieczne dla zapewnienia należytego poziomu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów. Brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji. Przedmiotowy problem dotyczy w szczególności mniejszych jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne.

Wskazany postulat jest bezpośrednio związany z problem systematycznego zmniejszania się liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych, co Prezydium od długiego czasu sygnalizuje. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej również wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom. Skala problemu próchnicy u dzieci od wielu lat i wielokrotnie była podnoszona przez samorząd lekarski. Przykładowo można wskazać, że z danych przedstawionych przez Konsultanta Krajowego z dziedziny stomatologii dziecięcej prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk w wykładzie wygłoszonym podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w dniu 20 marca 2017 r. wynika, że problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci.

W związku z powyższym istnieje pilna konieczność podjęcia licznych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci, w tym kontekście niezbędne wydaje się również dokonanie odpowiednich zmian w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.