29 lutego 2024

W sprawie zarządzenia Prezesa NFZ nr 120/2019/DSOZ

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, oraz wydaniem w dniu 11 września 2019 r. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 120/2019/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, Komisja Stomatologiczna NRL przedstawia następujące informacje.

Foto: pixabay.com

Jak podaliśmy w komunikacie z dnia 23 sierpnia 2019 r. żaden organ nie został ustawowo wyposażony w kompetencje określenia wzoru porozumienia z organem prowadzącym szkołę. Sztywne związanie tak dużej rzeszy placówek stomatologicznych określonym wzorem porozumienia byłoby zresztą niecelowe i bardzo niewygodne. Wskazać jednak można elementy, które naszym zdaniem w takim porozumieniu powinny zostać uwzględnione:

  • zapisy świadczące o wypracowaniu przez szkołę najbardziej efektywnego sposobu promocji i organizacji świadczeń stomatologicznych, zmierzającego do objęcia świadczeniami jak największej liczby uczniów i zapewnienia względnej ciągłości udzielania świadczeń;
  • wiązałoby się to też z gwarancją ze strony Rady Pedagogicznej przychylnego traktowania incydentalnych nieobecności uczniów spowodowanych koniecznością dostosowania terminu wizyty do możliwości rodziców, którzy powinni co do zasady towarzyszyć dzieciom podczas wizyt;
  • wspomniany schemat współpracy powinien tez dążyć do eliminacji ryzyka odwoływanych wizyt;
  • uregulowanie kwestii odpowiedzialności za pacjentów poza szkołą, jeśli dzieciom nie towarzyszą rodzice, w tym za ewentualne szkody wyrządzone w placówce stomatologicznej przez uczniów;
  • sposób komunikowania się z pielęgniarką szkolną i opracowanie prostych i skutecznych formularzy wzorów informacji wzajemnie wymienianych (patrz art. 16 ustawy);
  • porozumienie powinno zawierać interpretację terminu „przyjęcia poza kolejnością” – wg przedstawionej w opracowaniu KS NRL.

W dniu 11 września 2019 r. Prezes NFZ podpisał i opublikował Zarządzenie nr 120/2019/DSOZ, niestety uwagi NRL zgłoszone Stanowiskiem Prezydium NRL Nr 88/19/P-VIII z dnia 23 sierpnia 2019 r. nie zostały uwzględnione. Naczelna Rada lekarska czuje się w obowiązku uprzedzić, że zdaniem Zespołu Radców Prawnych NIL Zarządzenie to nie wypełnia zapisu art. 136 ust. 2 pkt 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim błędnie określa sposób dostosowania wielkości kontraktu do wymogów wykonania umowy. Zwracaliśmy uwagę na zapis zgodnie, z którym dopiero gdy wartość wyodrębnionych świadczeń szkolnych przekroczy wartość całego kontraktu, zadziała mechanizm zwiększający wartość całej umowy.

Przykład

Poradnia ma kontrakt w wysokości 10 tys. pkt. W związku z zawartym porozumieniem ze szkołą ustali z OW NFZ wyodrębnioną wartość świadczeń „szkolnych” na np. 3 tys. pkt. W jednym z miesięcy poradnia wykona jednak świadczenia o równowartości 14 tys. pkt z powodu realizacji świadczeń szkolnych w ilości 7 tys. pkt. Wartość świadczeń szkolnych (7 tys. pkt) nie przekroczy wartości kontraktu (10 tys.), więc w myśl ww. Zarządzenia nie będzie podstaw do zwiększenia wartości kontraktu, mimo że powstanie nadwykonanie za które poradnia dochodzić może zapłaty na zasadach właściwych dla nadwykonań.

Zespół Radców Prawnych NIL zwraca uwagę, że jest to rozwiązanie dla lekarzy dentystów dalece niekorzystne. Zdaniem Izby, aby wypełnione zostały postanowienia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, Zarządzenie Prezesa NFZ nr 120/2019/DSOZ powinno jako wystarczający warunek wzrostu sumy kontraktu uznać fakt przekroczenia kwoty świadczeń „szkolnych” z jednoczesnym przekroczeniem kwoty ogólnej kontraktu.

Naczelna Rada Lekarska wystąpi niezwłocznie do Ministra Zdrowia o usunięcie w trybie nadzoru nad NFZ tej nieprawidłowości. Zwrócić też należy uwagę, że Zarządzenie nie wyłącza w przypadku świadczeń szkolnych obowiązku korelacji całkowitej wielkości kontraktu z liczbą godzin zadeklarowanych w harmonogramie przyjęć.

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL