24 maja 2024

Warunkowe PWZ. Sejm może wprowadzić ważne zmiany

We wtorek 17 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk sejmowy nr 763) zgłoszony przez grupę posłów PiS.

19. posiedzenie Sejmu. Foto: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

„Pierwsze analizy projektu budzą poważne zastrzeżenia wobec zawartych w nim rozwiązań” – czytamy na stronie internetowej NIL, gdzie w piątek została opublikowana wstępna informacja Zespołu Radców Prawnych NIL wskazująca najważniejsze zmiany wynikające z projektu.

Projekt ustawy m.in. umożliwia lekarzom dentystom w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii udzielanie świadczeń zdrowotnych zastrzeżonych dla kompetencji lekarzy. Od kilku dni wzbudza to w środowisku lekarskim pewne kontrowersje.

W zakresie ułatwień w dostępie do wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemców, w zakresie modyfikującym rozwiązania zawarte w uchwalonej już w ustawie z 28 października 2020 r. projekt ustawy, pozwala ministrowi zdrowia odstąpić od wymogu przedstawienia zalegalizowanego lub poświadczonego przez apostille dyplomu lekarza oraz dyplomu specjalisty, jeżeli spełnienie tego warunku będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione.

Przewiduje również, że dokonanie oceny czy posiadana przez lekarza specjalizacja, uzyskana poza granicami UE, odpowiada w istotnych elementach merytorycznych programowi odpowiedniej specjalizacji w Polsce nie będzie przeprowadzane, co do zasady przez konsultantów krajowych i wojewódzkich, lecz ma bazować na opracowanym przez ministra wykazie dokumentów. Natomiast wystąpienie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do właściwego konsultanta o opinię w kwestii kwalifikacji osoby ubiegającej się o udzielenie zgody na wykonywanie zawodu w Polsce będzie fakultatywne.

W zakresie ułatwień w postaci zupełnie nowej ścieżki dostępu do wykonywania zawodu w Polsce projekt wprowadza nową podstawę uzyskania w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce przez osobę, która uzyskała dyplom lekarza poza terytorium państw członkowskich UE opierającą się m.in. na założeniu, że lekarz lub lekarz dentysta może na tej podstawie uzyskać „warunkowe prawo wykonywania zawodu”, przy czym – jak wskazuje ZRP NIL – projekt nie wyjaśnia na czym polegać ma owa „warunkowość”.

Cała opinia ZRP NIL jest dostępna na stronie www.nil.org.pl. „W najbliższych dniach samorząd lekarski, po zebraniu opinii swych członków na temat projektu, zajmie i przekaże Marszałek Sejmu stanowisko w tej sprawie” – podkreślono. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie www.sejm.gov.pl.