18 lipca 2024

Wiemy, co z elektronicznymi zwolnieniami i ustawą o RODO

To informacja ważna dla zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów: w środę senatorowie znowelizowali ustawę wydłużającą czas wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie papierowej i elektronicznej do 30 listopada br.

60. posiedzenie Senatu RP
Foto: Katarzyna Czerwińska / Kancelaria Senatu

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych zwolnień apelował m.in. samorząd lekarski. Zwracano uwagę, że część najstarszych lekarzy, m.in. pracujących w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, może mieć problemy z wystawianiem e-zwolnień, a nawet zrezygnować z pracy.

– Tempo wdrażania wersji elektronicznej zwolnień lekarskich nie było satysfakcjonujące. Efektem tego była decyzja o wydłużeniu okresu przejściowego, który pierwotnie miał trwać do końca czerwca 2018 r. – mówił w trakcie sejmowej dyskusji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. W jego ocenie konieczne są kolejne działania takie jak powołanie do życia funkcji asystenta medycznego, który ułatwiłby lekarzom wystawianie zaświadczeń lekarskich w wersji elektronicznej.

Uchwalona w środę ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wydłuża do 30 listopada 2018 r. okres wystawiania zwolnień lekarskich w wersji papierowej. Ponadto zmienia z 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r. termin uchylenia przepisu, na podstawie którego prezes KRUS zwraca ZUS-owi koszty związane z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zwolnień lekarskich.

W czasie 60. posiedzenia Senatu przyjęto również ustawę o ochronie danych osobowych dostosowującą polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), które zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej 25 maja br. Ustawa zastąpi regulację z 1997 r. Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonującego dotychczas generalnego inspektora ochrony danych osobowych zastąpi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powoływany na czteroletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu.

Będzie on mógł kierować do organów państwowych, samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również nakładać kary finansowe na administrację publiczną za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (maksymalna wynosi 100 tys. zł, dla instytucji kultury 10 tys. zł). Ustawa znosi też dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Natomiast uchwalona ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego w warsztacie bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę. Zajęcia mają być finansowane ze środków PFRON. Ponadto pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj.

Wydłużono również z 14 do 30 dni zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych między 14. a 18. rokiem życia. Osoby, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, będą mogli skorzystać z ulg podatkowych, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Źródło: Senat, inf. własna