18 maja 2024

Ws. informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 15 stycznia 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych, o którym powiadomił Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka pismem z dnia 23 grudnia 2020 r., znak: PR.LE.024.223.2020, zgłasza następujące uwagi.

Zastrzeżenie Prezydium NRL budzi niczym nieuzasadnione rozszerzenie względem przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, zakresu danych jakie mają być zawarte w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych (dalej Krajowa Baza).

W szczególności wątpliwości Prezydium NRL budzi dodanie do zakresu danych dotyczących urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, informacji o wyniku testu ekspoloatacyjnego (§3 ust.1 pkt 9 projektu).

Wskazać należy, że zgodnie z art. 33l ust. 3 ustawy prawo atomowe, testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, dzielą się na testy: podstawowe oraz specjalistyczne.

Z kolei zgodnie z art. 33j, jednostka ochrony zdrowia: 1) prowadzi ewidencję urządzeń radiologicznych i poddaje ją aktualizacji nie rzadziej niż co 3 miesiące; 2) zapewnia kontrolę parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych zgodnie z przepisami art. 33l. Ewidencja, o której mowa w pkt 1, zawiera informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 33r ust. 10.

W przypadku dokonania zmiany w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jednostka ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany, informuje o dokonanej zmianie właściwy organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem.

W związku z powyższym rozszerzenie zakresu danych dotyczących urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, o informacje zawierającą wynik testu eksploatacyjnego spowoduje konieczność raportowania przez jednostki ochrony zdrowia również wyników wykonanych testów podstawowych, co w przypadku urządzeń, o których mowa w § 3 projektu jest całkowicie niezasadne.

Ponadto zdaniem Prezydium NRL dodanie do zakresu informacji dotyczących urządzeń radiologicznych stosowanych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, daty wykonania aktualnych testów specjalistycznych (§3 ust.1 pkt 8) wobec przywołanego wyżej art. 33j ustawy prawo atomowe, jest również nieuzasadnione. Powyższe  rozwiązanie jest niczym innym, jak kolejnym obciążeniem placówek ochrony zdrowia obowiązkami administracyjnymi.

Mając na uwadze, że adresatem informacji przekazywanych przez jednostki ochrony zdrowia jest organ, który wydał decyzję w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, obowiązek przekazywania informacji i jego uciążliwość (biorąc pod uwagę liczbę urządzeń, o których mowa w §3 projektu) powielą się na poziomie tego samego organu.

Brak w uzasadnieniu projektu wyjaśnienia konieczności rozszerzenia zakresu danych zawartych w Krajowej Bazie o powyższą informację. Trudno w takim wypadku zwieńczyć uzasadnienie konkluzją o braku możliwości zastosowania alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Dodatkowo Prezydium NRL zauważa, że w stosunku do wszystkich typów urządzeń, które nie zawierają źródeł promieniotwórczych należy dokonać zamiany wyrazu „instalator” na „dostawca”. Urządzenia, które jedynie wytwarzają promieniowanie jonizujące podlegają uruchomieniu lub stosowaniu. Ustawa prawo atomowe wspomina wprawdzie (np. art. 33l ust.7) o „instalacji urządzenia radiologicznego”, ale w przeciwieństwie do urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze czynność zainstalowania czy uruchomienia urządzeń jedynie wytwarzających promieniowanie jonizujące, nie wymaga imiennego uprawnienia.