23 czerwca 2024

Wsparcie medyczne dla amerykańskich żołnierzy

Stanowisko Nr 15/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie projektu Porozumienia Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego wsparcia medycznego.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z przesłanymi do zaopiniowania niektórymi postanowieniami projektu Porozumienia Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego wsparcia medycznego (dalej „Porozumienie Wykonawcze”) przekazanymi przy piśmie pani Barbary Bańczak-Mysiak, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 lutego 2015 roku, znak: OKR.OR.651.18.2.2015(3), zgłasza następujące uwagi:

Samorząd lekarski uważa, że art. 4 projektowanego Porozumienia Wykonawczego powinien wyraźnie wskazywać, że w nagłych wypadkach osobom nie wchodzącym w skład sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych świadczenia zdrowotne w niezbędnym zakresie mogą udzielać wchodzące w skład sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych osoby wykonujące zawody medyczne. Obecna wersja projektu określa to zbyt szeroko, wskazując ogólnie siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.

Art. 4 projektowanego Porozumienia Wykonawczego wskazuje, że w zakresie, który ten przepis reguluje, osobom spoza sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych mogą być udzielane w nagłych wypadkach konieczne świadczenia zdrowotne, czyli pomoc medyczna o charakterze fachowym, której nie można utożsamiać z tzw. pierwszą pomocą udzielaną przez osoby nie posiadające kwalifikacji medycznych. Świadczenia zdrowotne są w Polsce udzielane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności przez lekarzy, i należałoby tego wymagać także w omawianym akcie prawnym.

Zdaniem samorządu lekarskiego projektowane Porozumienie Wykonawcze powinno wskazywać, w jaki sposób osoby, którym udzielono świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 4, mogą dochodzić ewentualnych roszczeń wynikających z udzielonych świadczeń. Odnosi się to także do zastosowania leków bądź wyrobów medycznych zgodnie z art. 5 projektowanego Porozumienia Wykonawczego.

Samorząd lekarski, nie znając treści całego projektowanego Porozumienia Wykonawczego oraz nie posiadając informacji nt. statusu prawnego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych przebywających w Polsce, w tym ew. immunitetów, nie może dokonać pełnej oceny, czy osoba, której udzielono świadczeń, będzie miała takie same możliwości faktyczne i prawne dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak pacjent, któremu świadczeń udziela lekarz posiadający polskie prawo wykonywania zawodu.

Ponadto, w ocenie samorządu lekarskiego wskazane byłoby przyjęcie zasady, że przebywające w Polsce siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przekazują odpowiednim organom polskim i aktualizują wykaz lekarzy oraz lekarzy dentystów wchodzących w skład sił zbrojnych i udzielających na terytorium Polski świadczeń zdrowotnych. Wydaje się, że wykaz taki powinien być przekazywany Wojskowej Izbie Lekarskiej, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymaganych środków poufności i bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązanie jest analogiczne do aktualnych regulacji dotyczących lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych zagranicznym ekipom sportowym przebywającym w Polsce (art. 9b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).