19 czerwca 2024

Dokumentacja medyczna. Jak wydać oryginał?

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, wydanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta oryginału dokumentacji medycznej powinno nastąpić za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jednak pacjent nie powinien być proszony o pozostawienie dowodu osobistego, jako zastaw.

Foto: Marta Jakubiak

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. W razie wydania pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie w zastaw jego dowodu osobistego jest zatem nieuzasadnione.

Kopia lub pełny odpis to konieczność

Po stronie podmiotu leczniczego „wydanie oryginału dokumentacji medycznej wiąże się także z obowiązkiem pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wydanej dokumentacji, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania” – czytamy na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

Ewentualne dochodzenie zwrotu oryginału

W świetle art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna powinna zawierać co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości (m.in. imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania). „W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu” – przypomina Rzecznik.

Na trzy sposoby

Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:

  • do wglądu (w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia) w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, o ile uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Źródło: RPP