22 maja 2024

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich – kara upomnienia

W art. 89 ustawy o izbach lekarskich wymieniono, jakie kary mogą orzekać sądy lekarskie. Istotna jest chronologia tych kar – od najłagodniejszej do najbardziej srogiej. Warto zaznaczyć, że sąd orzeka o karze dopiero po uznaniu lekarza za winnego przewinienia zawodowego.

Foto: shutterstock.com

Trzeba też wspomnieć, iż lekarza uważa się za winnego dopiero po uprawomocnieniu orzeczenia sądu. Kiedy zatem orzeczenie o winie staje się prawomocne?

Opisaną normą jest obowiązkowe doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronom postępowania przed sądem, w tym oczywiście obwinionemu lekarzowi. Do tego orzeczenia dołączone jest także pouczenie o możliwości złożenia odwołania.

Jeśli lekarz w przeciągu 14 dni od odebrania przesyłki z okręgowego sądu lekarskiego nie wystąpi z pisemnym odwołaniem, orzeczenie zostanie uznane za prawomocne. Bardzo ważne jest bezwzględne dotrzymanie terminu 14 dni na osobiste doręczenie odwołania do siedziby sądu lub nadanie w placówce operatora pocztowego; warto nadać przesyłkę za potwierdzeniem odbioru.

Orzeczenia sądu II instancji, czyli Naczelnego Sądu Lekarskiego, są prawomocne z chwilą ich ogłoszenia. Bez względu na to, czy lekarz uczestniczył w rozprawie, czy nie. Przy innej okazji spróbuję opisać, co dzieje się z tak zwanymi doręczeniami zastępczymi. I tu warto będzie zaznaczyć o ustawowych obowiązkach lekarza.

Wina i kara

Zanim o wykonaniu kary, istotnym będzie przytoczenie kilku przewinień zawodowych, wskutek których sądy lekarskie w ostatnim czasie orzekły karę upomnienia:

1) w stosunku do lekarza za:

a) wystawienie zaświadczenia o zdolności do pracy bez przeprowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego pracownika;

b) wystawienie zaświadczenia o bezwzględnym przeciwwskazaniu do szczepień w okresie jednego roku po jednorazowym badaniu dziecka;

c) nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej;

d) uchylanie się od płacenia składek członkowskich;

e) umieszczenie na portalu społecznościowym treści dyskredytujących innego lekarza;

2) w stosunku do lekarza dentysty za:

a) złamanie zasad zdawania LDEK poprzez posiadanie w trakcie egzaminu telefonu komórkowego;

b) nieprawidłowe leczenie skutkujące powstaniem ropnia okołozębowego;

c) nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej;

d) brak należytej staranności w procesie leczenia protetycznego.

Przewodniczący sądu lekarskiego (okręgowego lub NSL) niezwłocznie po uprawomocnieniu orzeczenia nakładającego na lekarza karę upomnienia przekazuje odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem i określoną datą prawomocności prezesowi okręgowej rady lekarskiej do wykonania. Wykonując to orzeczenie, prezes zarządza umieszczenie otrzymanego odpisu w aktach osobowych lekarza.

Minister Zdrowia, zapisując ten obowiązek w rozporządzeniu, nie określił, jak długo odpis orzeczenia powinien stanowić zawartość akt osobowych, można się jedynie domyślać, że nie krócej niż do czasu zatarcia wzmianki o ukaraniu. Tę lukę wypełnia prawo samorządowe.

Trzeba też pamiętać, że każda prawomocnie orzeczona przez sąd lekarski kara, także kara upomnienia, skutkuje po pierwsze utratą biernego prawa wyborczego do organów samorządu lekarskiego (nie mogą być wybierani do czasu zatarcia wzmianki o ukaraniu), po drugie wygaszeniem (utratą) mandatu członka organu izby (także mandatu delegata na zjazd), o ile taki mandat ukarany lekarz już sprawuje.

Te ustawowe zasady nakazują prezesowi powiadomienie komisji wyborczej uprawnionej do przeprowadzenia czynności jw. Tego minister w rozporządzeniu nie przewidział. Przewidział natomiast umieszczenie informacji o każdej orzeczonej karze w okręgowym rejestrze lekarzy, co wykonać trudno, bo ustawa umieszczenia takiej adnotacji nie przewiduje.

Dane w rejestrze

Przewodniczący sądu przekazuje prawomocne orzeczenie karą upomnienia także prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej do zamieszczenia w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do danych w tym rejestrze mają te podmioty, które wykażą interes prawny.

To w tym rejestrze znajdują swoje miejsce wszyscy lekarze ukarani prawomocnie przez lekarskie sądy, także ukarani upomnieniem. W rejestrze, oprócz danych osobowych lekarza (w moim odczuciu niepotrzebnie obfitych), znajdują się informacje o dacie prawomocności, czyli dacie rozpoczęcia wykonywania kary i dacie usunięcia wzmianki o ukaraniu. Dla kary upomnienia okres ten wynosi jeden rok.

Po jego upływie wzmianka o ukaraniu upomnieniem zostaje usunięta z rejestru, a podmioty składające zapytanie o karalność lekarza otrzymują odpowiedź, że lekarz w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP nie figuruje. Czy to oznacza, że nigdy nie był karany?

Grzegorz Wrona, sekretarz NRL