27 maja 2024

Wystawianie recept pro seniore w praktyce niemożliwe

Pomimo wejścia życie z dniem 1 lipca 2020 r. przepisów przyznających lekarzom udzielającym w ramach umowy z NFZ świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu AOS lub świadczeń w ramach opieki szpitalnej, uprawnienie do wystawienia tzw. recepty dla seniora, skorzystanie z tego uprawnienia nie jest w praktyce nadal możliwe – informuje Zespół Radców Prawnych NIL.

Foto: pixabay.com

Wynika to z faktu, że przepis art. 43a ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzależnia możliwość wystawienia takiej recepty od dokonania weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jak przypomina Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej, weryfikacja ma być dokonana pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania przepisywanych leków, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla pacjenta.

„Weryfikacja ta, stosownie do treści art. 43a ust. 1 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma odbywać się przy użyciu narzędzia teleinformatycznego, które nadal nie zostało przez Ministerstwo Zdrowia i podległe mu Centrum e-Zdrowia przygotowane” – wskazuje ZRP NIL.

Zgodnie z treścią komunikatu Ministra Zdrowia z 30 września uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej dokonanie takiej weryfikacji ma nastąpić z dniem 31 grudnia.

Zespół Radców Prawnych NIL zwraca uwagę, że po jej uruchomieniu możliwość wystawiania recept „pro seniore”, ale jednocześnie konieczność dokonywania takiej weryfikacji dotyczyć będzie jedynie lekarzy:

  • udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa;
  • udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo umowy w ramach profili zabezpieczenia szpitalnego;
  • udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki szpitalnej albo umowy w ramach profili zabezpieczenia szpitalnego.