24 kwietnia 2024

Wyższe opłaty dla AOTMiT? Samorząd lekarski pyta o wycenę świadczeń

Nie ma powodu, aby wysokość opłaty za wydanie analizy weryfikacyjnej podskoczyła o 40 proc. w sytuacji, kiedy zgłaszane przez środowisko lekarskie postulaty zwiększenia wyceny świadczeń zdrowotnych nie są realizowane.

Foto: pixabay.com

Takie przesłanie padło w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzanie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w trakcie rozpatrywania wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, minister zdrowia przekazuje wniosek Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu przygotowania analizy weryfikacyjnej.

W podjętym stanowisku Prezydium NRL nie neguje znacznego nakładu pracy AOTMiT podczas przygotowania analizy weryfikacyjnej polegającej m.in. na weryfikacji piśmiennictwa naukowego i wyników badań naukowych oraz analiz ekonomicznych, zasięganiu opinii ekspertów czy weryfikacji poprawności obliczeń stanowiących podstawę oszacowań. „Nie ma jednak powodu, aby wysokość opłaty za wydanie analizy weryfikacyjnej – opiewającej już dziś na kwotę 100 tys. złotych – zwiększała się jednorazowo aż o 40%, szczególnie w sytuacji kiedy zgłaszane przez środowisko lekarskie postulaty zwiększenia wyceny świadczeń zdrowotnych nie są realizowane” – uważa samorząd lekarski.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia wskazało, że „obecna wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji została ustalona ponad 7 lat temu i nie odpowiada ona obecnym realiom ekonomicznym, a przede wszystkim nie pokrywa w pełni ponoszonych przez Agencję kosztów związanych z jej przygotowaniem”. Samorząd lekarski podkreślił, że ta uwaga odnosi się w równym stopniu do wyceny świadczeń opieki zdrowotnej, których wycena dokonana przed wieloma laty również nie odpowiada obecnym realiom, a także nie pokrywa kosztów udzielenia świadczenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.