19 maja 2024

Wzrost kontraktu stomatologicznego do 35 h?

Stanowisko Nr 1/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przesłanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r., znak: UZ-ZR.0212.3.2016.WS, zgłasza następujące uwagi do projektu.

W pierwszej kolejności Prezydium pragnie zaznaczyć, że podtrzymuje wszystkie uwagi zgłoszone do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazane Ministrowi Zdrowia przez Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza pismem z dnia 9 września 2016 r., znak: NRL/ZRP/MBK/718/1535/2016 (pismo w załączeniu).

Prezydium zgłasza zastrzeżenia do § 1 pkt 5 lit. a projektu rozporządzenia, który dotyczy tabeli nr 1 „Leczenie stomatologiczne” cz. 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne” lp. III kolumna 4 ust. 1.1. Projekt rozporządzenia nadaje nowe brzmienie ust. 1.1, w myśl którego „realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18, a w sobotę 5 godzin”. Tak określona dostępność do świadczenia jest wyceniana na 7 punktów.

Kryterium to, w ocenie Prezydium, budzi wątpliwości interpretacyjne, zmiana w projekcie może sugerować, że do kontraktu stomatologicznego dodano dodatkowy dzień, co oznaczałoby wzrost kontraktu stomatologicznego z 30 do 35 godzin. Ponadto praca lekarza dentysty w soboty powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i jako taka nie powinna być dodatkowo punktowana, ani być czynnikiem warunkującym otrzymanie kontraktu. Należy zatem wnioskować o wykreślenie soboty z tego punktu oraz precyzyjne określenie, że etat przeliczeniowy lekarza dentysty wynosi 30 godzin.

Ponadto Prezydium zgłasza uwagi do obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium zgłasza następujące uwagi o charakterze ogólnym:

1) zastrzeżenia budzi brak określania wysokości etatu przeliczeniowego tj. liczby punktów rozliczeniowych na miesiąc przeznaczonych na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy 30 godzin. Skutkuje to m.in. brakiem możliwości kontraktowania w ½ etatu;

2) postulujemy aby w każdym zakresie świadczeń wymienionych w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia umożliwić realizację kontraktu ogólnostomatologicznego (np. jako 1/8 kontraktu zasadniczego specjalistycznego) – ma to zapobiec tworzeniu sztucznych barier w dostępie do świadczenia specjalistycznego;

3) w każdym przedmiocie postępowania w zakresie danego świadczenia stomatologicznego praca lekarza dentysty powinna być wyżej punktowana niż praca asystentki czy higienistki stomatologicznej;

4) należy ujednolicić niezasadne zróżnicowanie punktów za pracę specjalistów w różnych przedmiotach postępowania, podobne nieuzasadnione zróżnicowanie występuje w kryterium dostępności w odniesieniu do pracy w sobotę – praca specjalistów oraz praca w sobotę we wszystkich zakresach powinna być jednakowo punktowana.

Prezydium zgłasza następujące uwagi o charakterze szczegółowym:

a) tabela nr 1 „Leczenie stomatologiczne”, cz. 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne” lp. I kolumna 4 ust. 1.4-1.7 – posługiwanie się pojęciem lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej jest niezasadne, nie ma już bowiem specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, należy zatem szczegółowo określić o jaką specjalizację w tych przypadkach chodzi i jaki dokument powinien przedstawić lekarza dentysta w ww. punktach, celem potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych;

b) tabela nr 1 „Leczenie stomatologiczne” cz. 4 „Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii stomatologicznej” lp. I kolumna 4 ust. 1.6 należy usunąć ten punkt oraz nadać następujące brzmienie ust. 1.8: pielęgniarka oraz postały personel, o który mowa w § 2 pkt 4 lit. b – 100% czasu pracy;

c) tabela nr 1 „Leczenie stomatologiczne” cz. 6 „Przedmiot postępowania: Świadczenia protetyki stomatologicznej” lp. II kolumna 4 ust. 1.1. uwzględnienie w tym punkcie również świadczeń ogólnostomatologicznych;

d) tabela nr 1 „Leczenie stomatologiczne” cz. 9 „Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej” lp. I kolumna 4 ust. 1.1-1.3 oraz cz. 10 „Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS lp. I kolumna 4 ust. 1.1-1.3 – tak samo powinny być punktowane wszystkie specjalności, lekarze dentyści o wszystkich specjalnościach mogą realizować kontrakt w wskazanych zakresach;

e) tabela nr 1 „Leczenie stomatologiczne” cz. 2 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży” lp. I kolumna 4 ust. 1.6-1.7. – należy dookreślić, w jaki sposób powinien być udokumentowany staż pracy lekarza z dziećmi.

f) tabela nr 2 „Leczenie stomatologiczne – część wspólna” cz. V „Inne” lp. 1 kolumna 2 – wątpliwości budzi kryterium promujące współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji polegającą na zawarciu umowy z Agencją na przekazywanie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń. Zgodnie z przepisem stanowiącym podstawę zawarcia takiej umowy, Agencja nie jest zobowiązana do jej zawarcia z wszystkimi podmiotami wyrażającymi taką wolę. Podmioty te są wyłaniane w postępowaniu ogłoszonym przez AOTMiT, co w praktyce oznacza, że część oferentów z góry nie będzie mogła uzyskać przypisanych do tego kryterium punktów. Należy wnosić o usunięcie tego kryterium z przepisów rozporządzenia.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.