18 lipca 2024

Z Sejmu. Kształcenia lekarzy w szkołach zawodowych nie będzie?

12 października o godzinie 20.00 odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którego przedmiotem było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1569).

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

Samorząd lekarski domagał się wycofania tego projektu z dalszych prac legislacyjnych zarówno z powodów formalnych jak i merytorycznych.

Krytyczne wobec projektu tej ustawy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 października 2021 r. zostało zamieszczone na stronie Sejmu RP do druku 1569 jako oficjalna opinia dotycząca projektu.

Posłowie Wojciech Maksymowicz, Marek Rutka i Jerzy Hardie-Douglas zgłosili poprawki do art. 1 ustawy zmieniającej, popierające stanowisko samorządu lekarskiego, tj. dotyczące wykreślenia z ustawy zmieniającej przepisów dotyczących kształcenia lekarzy, jednakże poprawki te zostały odrzucone.

Z kolei Poseł Bolesław Piecha przedstawił poprawkę, w wyniku której uczelnie zawodowe nie będą mogły kształcić na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Będą to mogły robić tylko uczelnie akademickie, jeżeli będą chciały otwierać wydziały lekarskie i będą spełniać określone kryteria. Poprawka została przegłosowana.

Jak wskazano podczas posiedzenia – uzasadnieniem do jej wprowadzenia było wsłuchanie się w głos środowiska i uwzględnienie uwag Naczelnej Rady Lekarskiej zaprezentowanych w ww. stanowisku z 4 października 2021 r.