12 lipca 2024

Z tarczą czy na tarczy?

Lekarzom wykonującym zawód w formie praktyki lekarskiej, czyli prowadzącym działalność gospodarczą, przysługuje, po spełnieniu określonych warunków, pomoc zarówno w ramach tarczy antykryzysowej, jak i tarczy finansowej PFR.

Foto: Krystian Maj/KPRM

Niestety, przesłanki nabycia świadczeń z tych źródeł finansowania różnią się od siebie.

Jeżeli np. lekarz prowadzący działalność gospodarczą nie zatrudnia żadnego pracownika, to nie przysługuje mu pomoc finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju z tzw. tarczy finansowej (więcej na stronie internetowej NIL w zakładce „praktyka lekarska”).

Samorząd lekarski walczy, aby zasady te zostały zmienione na korzyść lekarzy niezatrudniających pracowników, argumentując to specyfiką zawodu lekarza i lekarza dentysty jako zawodów zaufania publicznego oraz ich roli w całym systemie ochrony zdrowia. Działalność wykonywana samodzielnie przez lekarzy i lekarzy dentystów nie może nie zasługiwać na przyznanie jej statusu firmy z kwotą bazową analogiczną jak kwota subwencji z tarczy finansowej, przyznawanej w razie zatrudnienia jednego pracownika.

Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej, realizowanej przez urzędy pracy. W początkowej fazie obowiązywania przepisów lekarz niezatrudniający pracowników był wykluczony z możliwości uzyskania mikropożyczki, zgodnie zresztą z definicją mikroprzedsiębiorcy, zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) Po zmianie przepisów od 18 kwietnia 2020 r.1 mikropożyczka przysługuje również osobom, które nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniały pracowników.

Chaos prawny związany z ciągłymi zmianami przepisów tzw. tarczy antykryzysowej powoduje, że wielu lekarzy pozostaje nadal w przekonaniu, że jeśli nie zatrudniają pracowników, to nie mają prawa do mikropożyczki. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o mikropożyczkę, do skorzystania ze swojego prawa. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. zm.).