23 czerwca 2024

Zawody zaufania publicznego apelują do Dudy

Dziś Andrzej Duda złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. – Dziękując rodakom za wybór, chcę powiedzieć, że uczynię wszystko, żeby nie zawieść oczekiwań i dotrzymać obietnic wyborczych – powiedział Duda podczas orędzia. Wkrótce po nim odbyło się spotkanie nowego prezydenta z Prezydium Sejmu RP, w którym wzięła udział także premier Ewa Kopacz.

Foto: andrzejduda.pl

Tymczasem kilka dni temu prezesi 17. samorządów zawodów zaufania publicznego (w tym samorządów medycznych: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, diagnostów laboratoryjnych) przekazali Andrzejowi Dudzie gratulacje w związku z wybraniem na najwyższe stanowisko w Rzeczypospolitej Polskiej i wyrazili nadzieję, że kreując swoją politykę uwzględni rolę zawodów zaufania publicznego w służbie społeczeństwu.

„Jako prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego jesteśmy gotowi do współpracy. Jednocześnie pragniemy prosić Pana Prezydenta o możliwość jak najszybszego spotkania w celu przedstawienia Panu najważniejszych celów samorządności zawodowej oraz spraw związanych z wykonywaniem zawodu przez członków naszych samorządów.

W związku z zapowiadanym przez Pana Prezydenta zamiarem powołania Narodowej Rady Rozwoju, reprezentując osoby o najwyższych kwalifikacjach, wykonujące zawody o szczególnym znaczeniu dla Państwa, chcielibyśmy także porozmawiać o reprezentacji zawodów zaufania publicznego w Radzie.

Chcielibyśmy także przedstawić Panu Prezydentowi prośbę o patronat i wsparcie w zorganizowaniu konferencji poświęconej samorządności zawodów zaufania publicznego pod tytułem »Nie ma wolności bez samorządności«. Przesłaniem konferencji byłoby ukazanie istoty i roli społecznej zawodów zaufania publicznego w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości i interesu publicznego, roli ustrojowej samorządów tychże zawodów w demokratycznym państwie prawnym i w społeczeństwie obywatelskim.

Wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż autorytet Głowy Państwa jest niezastąpiony w upowszechnianiu świadomości o bardzo ważnej roli ustrojowej samorządności i samorządów zawodowych jako gwarantów dobra wspólnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, ładu architektoniczno-przestrzennego, bezpieczeństwa obrotu finansowego, bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego” – napisali w liście.