22 kwietnia 2024

Zmiany organizacyjne to za mało

Komentarz Zenona Wasilewskiego, eksperta ds. prawa medycznego Business Centre Club, dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który 10 czerwca został przyjęty przez Radę Ministrów.

Zenon Wasilewski

Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Po konsultacjach społecznych z aktywnym udziałem ekspertów BCC powstał projekt, który konsumuje część propozycji zgłaszanych przez stronę społeczną.

Słusznie została utrzymana sama idea zmian: skrócenie kolejek, zniesienie limitów w onkologii, skrócenia czasu diagnozy nowotworu złośliwego, zwiększenia roli lekarzy rodzinnych. Korzystnym dla pacjentów rozwiązaniem jest możliwość wypisania recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta. Za krok w dobrym kierunku uznajemy również proponowane zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ.

Jesteśmy jednak sceptyczni do pozostałych zmian. Niekorzystnym rozwiązaniem jest  propozycja wyłączenia NFZ spod rygoru przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nasze wątpliwości budzi także problem sposobu finansowania zapowiadanych zmian. Niektóre „bezkosztowe” propozycje resortu zdrowia mogą być niemożliwe w realizacji – same zmiany organizacyjne, bez dodatkowych środków, nie poprawią sytuacji pacjentów.

Potrzeba więc odważnej decyzji dotyczącej zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia i/lub współfinansowania przez pacjentów części świadczeń zdrowotnych. Dobrym krokiem ze strony Ministerstwa Zdrowia byłoby także przeprowadzenie najpierw programu pilotażowego i poddanie oceny wykonalności proponowanych rozwiązań m.in. w związku z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dla lekarzy POZ bez zmian stawki kapitacyjnej.

Teraz projekty trafią do prac w Sejmie RP. Oczekujemy, że nastąpi to wraz z projektami rozporządzeń ministra zdrowia. Są one niezwykle istotne i wymagają także zapewnienia udziału strony społecznej w ich wypracowaniu. Wiele konkretnych rozwiązań nie będzie zapisanych w ustawach, lecz w aktach wykonawczych, w tym także zarządzeniach prezesa NFZ m.in. w zakresie: ustalania nowych warunków umów ze świadczeniodawcami, zmiany wyceny niektórych świadczeń, funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz  zmiany organizacyjne w samym NFZ. Może to być jednym z warunków sprawnego przeprowadzenia prac parlamentarnych gwarantujących wejście „pakietu kolejkowego i onkologicznego” z 1 stycznia 2015 roku.

Zobacz założenia projektów ustaw w ramach tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego