12 kwietnia 2024

5. posiedzenie NRL VIII kadencji

W piątek 25 stycznia odbyło się 5. posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji. W czasie spotkania wybrano rady ośrodków, podjęto kilkanaście uchwał, a także kilka stanowisk i apeli. W piątek 25 stycznia odbyło się 5. posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji.

Foto: Lidia Sulikowska

W czasie spotkania wybrano rady ośrodków, podjęto kilkanaście uchwał, a także kilka i apeli. 

Posiedzenie rozpoczęło się od podjęcia stanowiska NRL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego reformy systemu kształcenia oraz zmian warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, opracowanego przez zespół ministra zdrowia pod przewodnictwem dr. Jarosława Bilińskiego. Przygotowany przez zespół projekt nowelizacji zawiera wiele nowych rozwiązań związanych ze szkoleniem podyplomowym i prawem pracy.

Jednym z punktów posiedzenia było też powołanie rad: Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa, Ośrodka Współpracy Zagranicznej, Ośrodka Bioetyki, Ośrodka Historycznego. Ponadto Naczelna Rada Lekarska przyjęła budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na 2019 r.

Pochylono się także m.in. nad pakietem projektów apeli i stanowiska NRL dotyczącym wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008. NRL m.in. zaapelowała do premiera o pilne podjęcie działań mających na celu refundację kosztów dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów wynikających z ww. rozporządzenia PE i Rady (UE), czyli zakupu separatora amalgamatu (zgodnie z art. 10 ust. 4 Rozporządzenie UE od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, są zobowiązane do zainstalowania i utrzymywania separatorów amalgamatu).

Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL z 4 stycznia 2019 r., w którym zawarto opis działań NRL mających na celu opracowanie optymalnego schematu implementacji przepisów art. 10 Rozporządzenia UE oraz przebieg rozmów w tej sprawie z ministrem zdrowia. NRL podjęła także m.in. uchwałę w sprawie skierowania do ministra zdrowia projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich, dotyczącego postępowania w związku z ukaraniem lekarza za granicą. Na posiedzeniu podjęto również uchwałę dotyczącą utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania tych stypendiów. Wszystkie podjęte przez NRL uchwały, stanowiska i apele są dostępne na www.nil.org.pl.

Jednym z punktów programu było spotkanie z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietą Piotrowską-Rutkowską, którego elementem było szkolenie z wystawiania e-recept. Członkowie NRL zadawali wiele pytań i wyrażali liczne wątpliwości związane z tym narzędziem. Jednym ze zgłaszanych problemów była kwestia odrębnych systemów do obsługi e-recept, e-ZLA i innych e-dokumentów, a także określanie stopnia refundacji leków na recepcie. Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przyznała, że e-recepta w obecnym kształcie to utrudnienie dla lekarzy i zasugerowała zgłaszanie uwag z funkcjonowaniem tego narzędzia do legislatora.

W czasie posiedzenia wystąpił także Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roman Budziński, który przedstawił informację na temat programu zbliżającego się X Kongresu Polonii Medycznej. Z kolei Kanclerz Kapituły Odznaczenia „Meritus pro Medicis” Andrzej Wojnar poinformował o przyznaniu 24 stycznia odznaczeń czterem lekarzom i jednemu lekarzowi dentyście. Są to: Barbara Duhl, Andrzej Kierzek, Grzegorz Krzyżanowski, Mariusz Pietrzak, Irena Elnerowska.

Lidia Sulikowska