Przepisy o rezydenturach: od stycznia zmiany

W dniu 5 grudnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Regulacja ta zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Zgodnie z ww. aktem prawnym:

 • szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty;
 • lekarz nie będzie mógł złożyć ponownie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, jeżeli uzyskał potwierdzenie realizacji programu;
 • lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, chyba że posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie ubiegać się o rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz;
 • niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia, a nie – jak dotychczas – wojewoda, będzie mógł dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, jej przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ww. ustawy na etapie prac rządowych nie był konsultowany ze środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów.

Na posiedzeniach w dniu 7 i 21 listopada 2014 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w przedmiotowej sprawie stanowiska nr 53/14/P-VII i nr 57/14/P-VII, w których postulowano skreślenie z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jako wykraczających poza materię tej ustawy oraz co do których nie dopełniono ustawowego obowiązku konsultacji z samorządem lekarskim.

Stanowiska te były przekazane do Sejmu i Senatu RP i prezentowane przez przedstawicieli NRL, którzy brali aktywny udział w posiedzeniach sejmowej (zobacz więcej) i senackiej Komisji Finansów Publicznych (zobacz więcej), podczas których rozpatrywano projekt ww. ustawy.

Anna Miszczak
radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.

Powiązane aktualności

komentarzy 20

Skomentuj
 1. Daria Radzik
  Gru 11, 2014 - 01:07 PM

  1.Co odnosnie zmany miejsca odbywania rezydentury?
  2.Czy obejmie to osoby zakwalifikowane do jej odbywania do dn.31.12 b.r.?

  ODPOWIEDZ
  • Anna Miszczak
   Gru 12, 2014 - 11:11 AM

   Ad. 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. nie zawiera już przepisu, który znajdował się w projekcie tej ustawy, a który wyłączał możliwość zmiany miejsca specjalizowania się poza województwo, w którym pierwotnie lekarz, lekarz dentysta podjął specjalizację w ramach rezydentury.

   Ustawa ta zakłada obecnie, że zmiana miejsca, w którym lekarz, lekarz dentysta odbywa specjalizację w ramach rezydentury, możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Ograniczenie to nie będzie obowiązywało, jeżeli jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne ulegnie likwidacji lub przestanie spełniać wymagania akredytacyjne.

   Ad. 2. Ustawa ta nie zawiera przepisów przejściowych, więc jej regulacje obejmą również osoby zakwalifikowane do kształcenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury przed dniem 31 grudnia 2014 r.

   ODPOWIEDZ
   • Internautka
    Gru 12, 2014 - 02:14 PM

    Dziękujemy! 😉

    ODPOWIEDZ
   • Daria Radzik
    Gru 15, 2014 - 03:18 PM

    Bardzo dziękuję za odpowiedź.

    ODPOWIEDZ
 2. Stefan Palimucha1
  Gru 11, 2014 - 04:55 PM

  Podbijam pytanie Pani Darii, co w związku z tymi punktami?

  ODPOWIEDZ
 3. Zuzanna
  Gru 11, 2014 - 05:23 PM

  .Co odnosnie zmany miejsca odbywania rezydentury?Z jednego województwa na inny?

  ODPOWIEDZ
  • wojciech
   Gru 11, 2014 - 05:49 PM

   Przecież macie Państwo informacje w tekscie co do wprowadzonych punktów. Zakazu zmiany województwa, w ktorym odbywa się szkolenie ostatecznie one nie dotyczą.

   ODPOWIEDZ
 4. Janusz Milarski
  Gru 12, 2014 - 05:56 PM

  Czy słowo zakwalifikowany jest tak oczywiste, jak nam nieprawnikom się wydaje? Czy dobrze rozumiem, że ustawa blokuje możliwość kolejnej rekrutacji osobom, które uzyskały przy swoim nazwisku na liście rezydentur status „zakwalifikowany” jednak z różnych względów nie przyjęły miejsca lub nie podjęły szkolenia, gdyż nie spełniły wymogów (np. nie doniosły pełnego PWZ, zrezygnowały przed podjęciem etc.)?

  ODPOWIEDZ
  • Anna Miszczak
   Gru 16, 2014 - 10:37 AM

   Dodawany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 16ea ust. 3 uniemożliwiający złożenie ponownego wniosku o odbywanie rezydentury (z wyjątkiem przypadku, gdy posiada on orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do odbywania dotychczasowej specjalizacji) dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów którzy zostali już zakwalifikowani do odbywania rezydentury w wyniku procedury kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 16 c ww. ustawy i znaleźli się na liście lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury sporządzonej i zatwierdzonej przez organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne (przeważnie wojewodę).

   ODPOWIEDZ
 5. Aleksandra Orkan
  Gru 12, 2014 - 09:23 PM

  W ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza się następujące zmiany:
  – w art. 16j po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
  „1d. W roku 2015 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa do wysokości 60,75 mln zł oraz ze środków Funduszu Pracy.”;
  – w art. 16k po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
  „1d. W roku 2015 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.”.

  Czy dobrze rozumiem, że od przyszłego roku będzie więcej pieniędzy na rezydentury, o tych 61 mln zł? I czy każdy, kto dostanie się na miejsce szkoleniowe, może liczyć na rezydenturę?

  ODPOWIEDZ
  • Anna Miszczak
   Gru 16, 2014 - 10:40 AM

   Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy w roku 2015 przewiduje się częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa w wysokości do 60,75 mln zł. Rozwiązanie to ma umożliwić realizację specjalizacji (jak rozumiem w trybie rezydentury) przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012–2015, tj. przez ok. 3,5 tysiąca osób.
   Podkreślam, że jest to deklaracja resortu zdrowia zawarta w uzasadnieniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej.

   ODPOWIEDZ
 6. Wojciech Lubinski
  Gru 15, 2014 - 12:30 AM

  Drodzy koledzy, zapisywac sie na kursy jezykowe, pakowac walizki i polskiemu rzadowi, ktory przejada nasze pieniadze a nas uwiazuje na lancuchu jak psy powiedziec DO WIDZENIA!

  ODPOWIEDZ
 7. STUDENT
  Gru 15, 2014 - 11:29 AM

  Witam!

  1) Czy dobrze rozumiem, że jeśli zostanie mi przyznane miejsce specjalizacyjne, ale w ogóle tej specjalizacji w danym roku nie podejmę (np. z powodu wyjazdu), to ani nie mogę składać ponownie o specjalizację w następnym roku, ani nie mogę rozpocząć tej, na którą mnie zakwalifikowano rok później?

  2) Ile czasu po ukończeniu studiów można składać podanie o specjalizację? I w jakim czasie po ukończeniu studiów należy odbyć staż?

  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  ODPOWIEDZ
  • Anna Miszczak
   Gru 16, 2014 - 11:37 AM

   Ad.1.Zgodnie z art. 16o ust. 1 pkt 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez organ kierujący do odbycia szkolenia, z przyczyn leżących po stronie lekarza.
   Ad.2. Przepisy prawa nie narzucają terminu, w jakim po ukończeniu studiów należy odbyć staż podyplomowy i złożyć LEK lub LDEK lub podjąć szkolenie specjalizacyjne. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania dyplomu lekarza, lekarza dentysty przed przyznaniem ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, obowiązany jest do odbycia przeszkolenia. Ponadto odbycie stażu (w przypadku osób, które rozpoczęły studia przed dniem 1 października 2012 r.) i złożenie LEK lub LDEK jest konieczne do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza, a bez posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza nie można rozpocząć szkolenia specjalizacyjnego, ani nawet złożyć wniosku o jego odbywanie.

   ODPOWIEDZ
 8. Anna Kowalska
  Gru 16, 2014 - 12:46 PM

  Witam

  Co w przypadku kiedy lekarz zakwalifikował się na specjalizację w trybie rezydentury, czy może składać na specjalizację w tej samej dziedzinie ale w innym województwie już w następnym postępowaniu rekrutacyjnym ? Bo orzeczenie o braku możliwości kontynuowania specjalizacji, a potem składanie na tę samą jest nieporozumieniem.
  Czy jeśli lekarz zrezygnuje z rezydentury np po kilku miesiącach będzie mógł składać na inną rezydenturę/ewentualnie w tej samej dziedzinie w innym województwie ? (bo wg przepisów nie uzyska potwierdzenia realizacji programu) ?

  ODPOWIEDZ
 9. Magda
  Gru 16, 2014 - 03:22 PM

  A co ze specjalizacjami modułowymi? Obiecywano nam nie tak dawno możliwość zmiany specjalizacji szczegółowej po zaliczeniu 3 lat modułu podstawowego. Już nieaktualne?

  ODPOWIEDZ
 10. justyna
  Sty 07, 2015 - 07:21 PM

  Jesli zostalam zakwalifikowana na rezydenture 2 Lata temu ( I oczywiscie ja realizuje) to czy moge ja zmienic na inna?z tego co pamietam zmiana byla mozliwa, to czy stwierdzenie w tym przypadku iz prawo nie dziala wstecz jest zasadne w tym przypadku?

  ODPOWIEDZ
 11. Stanisław
  Sty 13, 2015 - 05:21 PM

  Mam pytanie jak wyglada sytuacja osoby, ktora podjela rezydenture w czerwcu 2014, ale przerwala ja po 3 miesiacach, czyli pod koniec sierpnia 2014 roku, czyli w okresie kiedy o owej feralnej nowelizacji ustawy nie bylo jeszcze mowy? Czy jest to możliwe, ze prawo zadziała wstecz w takim przypadku?

  ODPOWIEDZ
 12. Bartosz
  Sty 22, 2015 - 04:36 PM

  Czytajac na forum nie zauwazylem pytania/odpowiedzi czy jesli ktos rozpoczal specializacje z wolontariatu (uzyskal potwierzdzenie programu specializacji) to moze ubiegac sie o rezydenture?

  ODPOWIEDZ
 13. MW,MD
  Kwi 18, 2015 - 02:23 PM

  Taking an example of other advanced medical system and education technologies
  I assume that retaking specialty examinations, every few years, it is a very important part
  of enhancing quality of medical care and medical education in this country.
  Because what it is worth an old doctor nor remembering when she or he took the
  specialist skills examination,30 or 40 yeras ago. And what has happened since then?

  In addition to sick pleasure of spreading creazy medical gossips.
  Burn out syndrome, what psychiatrist would be of help -none.
  Polish reality.

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.