NRL zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału

Dzisiaj Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu z Konstytucją RP. Stanowisko w tej sprawie zostało podjęte w nawiązaniu do wstępnej analizy zgodności pakietu onkologicznego z konstytucją opracowanej przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka.

13 lutego 2015 r., posiedzenie NRL. Foto: Mariusz Tomczak

Prace nad treścią skargi rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej w kwietniu br. Póki co, na dzisiejszym posiedzeniu NRL, podjęto stanowisko w tej sprawie, którego treść prezentujemy poniżej.

Stanowisko nr 1/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: wstępnej oceny niezgodności z Konstytucją pakietu onkologicznego

Naczelna Rada Lekarska ponownie wyraża sprzeciw wobec sposobu uchwalenia przepisów wchodzących w skład tzw. pakietu onkologicznego. Wprowadzono je bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, innych organizacji reprezentujących uczestników systemu ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów.

Wdrażanie pakietu onkologicznego odbywa się pospiesznie i chaotycznie. Samorząd lekarski od początku krytykował niektóre przewidziane w nim rozwiązania, a żadna z merytorycznych uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską w ramach konsultacji społecznych i prac parlamentarnych nie została przyjęta.

Przygotowana przez Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka wstępna analiza zgodności przepisów pakietu onkologicznego z Konstytucją potwierdza, że wiele jego postanowień może naruszać Konstytucję. Wśród rozwiązań prawnych, które budzą poważne wątpliwości konstytucyjne są między innymi:

  • pogorszenie sytuacji pacjentów nieonkologicznych, szczególnie tych, którzy cierpią na równie poważne choroby wymagające równie niezwłocznej pomocy diagnostyczno-leczniczej,
  • pogorszenie sytuacji pacjentów onkologicznych nieobjętych pakietem onkologicznym,
  • zróżnicowanie sytuacji pacjentów korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • wprowadzenie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów poprzez zbyt daleko idące konsekwencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w razie nieosiągnięcia tego współczynnika,
  • bezzasadne różnicowanie lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uprawnienia do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Naczelna Rada Lekarska protestuje przeciwko rozwiązaniom, które wprowadza pakiet onkologiczny, nakładającym na lekarzy zadanie segregacji pacjentów, których choroba wymagałaby równie szybkiej diagnostyki oraz leczenia i przypomina o nieobjęciu pakietem onkologicznym świadczeń z zakresu opieki paliatywnej.

Rada stoi na stanowisku, że mając na uwadze powagę zgłoszonych zarzutów niezgodności z Konstytucją, słuszny interes pacjentów oraz wyraźny interes lekarzy w prawidłowym ukształtowaniu tak ważnej regulacji prawnej, jaką przewidziano w pakiecie onkologicznym, która w sposób bezpośredni wpływa na zasady wykonywania zawodu lekarza, celowe jest prowadzenie dalszej, pogłębionej analizy prawnej celem przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Sekretarz
Konstanty Radziwiłł

Prezes
Maciej Hamankiewicz

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.