18 czerwca 2024

Będzie druga wizyta ministra Zembali w NIL

Minister Zdrowia prof. Marian Zembala potwierdził swój udział w najbliższym posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędzie się w przyszłą środę (5 sierpnia). Podczas posiedzenia mają zostać przedstawione propozycje zmian w pakiecie onkologicznym.

26 czerwca br., minister Zembala na posiedzeniu NRL. Foto: Marta Jakubiak

Przypomnijmy, że będzie to druga wizyta Mariana Zembali – jako szefa resortu – w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Poprzednia wizyta miała miejsce 26 czerwca podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej. Wówczas odbyła się dyskusja dotycząca sytuacji w ochronie zdrowia oraz problemów dotykających lekarzy i pacjentów.

W czerwcu jednak nie wystarczyło czasu na omówienie wszystkich zagadnień zawartych na liście udostępnionej ministrowi przez samorząd lekarski. Oto one:

1. Podjęcie dyskusji nad możliwością rewizji przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny oraz zmiany podstawowego dla szybkiej ścieżki onkologicznej dokumentu jakim jest Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego np. poprzez zawieszenie jej stosowania i wprowadzenie w to miejsce adnotacji na skierowaniu „onkopilne”.

2. Zniesienie niezwiązanych z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty obowiązków administracyjnych określania rodzaju i poziomu uprawnień pacjentów do leków refundowanych. Lekarz ma leczyć pacjenta a nie być urzędnikiem płatnika publicznego i w jego imieniu i na jego rzecz weryfikować poziom uprawnień pacjentów. Ustalanie rodzaju i poziomu uprawnień do leków refundowanych nie jest kwestią medyczną, dlatego lekarze powinni być wyłączeni z procesu ustalania poziomu uprawnień pacjenta.

3. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń geriatrycznych. Przy obecnych trendach demograficznych położenie nacisku na rozwój geriatrii jest koniecznością, o której trudno dyskutować. Cel ten może być zrealizowany poprzez zapewnienie większych środków na finansowanie świadczeń z tego zakresu oraz stworzenie dogodnych możliwości odbycia specjalizacji.

4. Wykreślenie z listy produktów farmaceutycznych dostępnych tylko na receptę produktów homeopatycznych. Obowiązujące w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności – w świetle których produkty homeopatyczne występujące w określonym rozcieńczeniu automatycznie trafiają na listę produktów dostępnych tylko na receptę są pozbawione racjonalnego uzasadnienia.

5. Poprawa finansowania uczelni medycznych na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w ramach studiów stacjonarnych w języku polskim.

6. Podjęcie negocjacji w sprawie zwrotu izbom lekarskim kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań przejętych przez samorząd lekarski od administracji publicznej. Arbitralnie ustalane co roku przez Ministerstwo Zdrowia kwoty przekazywane na ten cel izbom lekarskim dalece odbiegają od rzeczywiście ponoszonych przez izby kosztów. Doprowadziło to do skierowania spraw na drogę sądową.

7. Przywrócenie stażu podyplomowego. Samorząd lekarski uważa, że decyzja o likwidacji stażu podyplomowego była błędna. Staż podyplomowy jest znaną od wielu lat i najwłaściwszą formą dochodzenia absolwentów studiów medycznych do uprawnień zawodowych.

8. Zwiększenie dostępności do specjalizacji finansowanych ze środków publicznych. Można to zrealizować nie tylko za pomocą odpowiedniego finansowania, ale także poprzez zniesienie barier dostępu do specjalizacji, w tym np. wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ograniczenia możliwości zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego i nieuzasadnionego wyłączenia szerokiego grona lekarzy z możliwości odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Konieczne jest również stworzenie jasnych kryteriów tworzenia nowych specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych z uwzględnieniem, zasady, że należy ograniczyć kreowanie potrzeb w tym zakresie poprzez działania NFZ wprowadzające nieuzasadnione merytorycznie wymogi kwalifikacji personelu do wykonywania określonych świadczeń, naruszając tym samym prawa nabyte lekarzy, którzy przed wejściem tych regulacji z powodzeniem wykonywali danego rodzaju świadczenia.

9. Zniesienie limitów punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych zakresach doskonalenia zawodowego. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów przewidują, że za niektóre formy doskonalenia zawodowego lekarz może uzyskać nie więcej niż wskazaną tam liczbę punktów wliczanych do ewidencji doskonalenia zawodowego (ograniczenia te dotyczą m. in. udziału w krajowym czy zagranicznym kongresie, wygłoszenia wykładu na kongresie i zjeździe, udziału w kursie medycznym). Ograniczenia te w ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać uchylone.

10. Uznanie kosztów ponoszonych przez lekarza i lekarza dentystę na doskonalenie zawodowe za koszty uzyskania przychodu. Nałożenie na lekarzy obowiązku doskonalenia zawodowego potwierdzonego uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych oznacza, że dla lekarzy realizacja tych szkoleń i ponoszone na nie koszty są ściśle związane z wykonywaniem zawodu zatem, jako koszt niezbędny do prawidłowego wykonywania zawodu, powinny zawsze stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu prawa podatkowego.

11. Zapewnienie przez Ministerstwo Zdrowia kontynuacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu umiejętności porozumiewania się z pacjentami i współpracownikami. Obecnie realizowany przez Naczelną Izbę Lekarską projekt pn. „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę” zapewnił około 2700 młodym lekarzom specjalistyczne szkolenie w zakresie umiejętności komunikacji z pacjentem. Zapotrzebowanie na ten projekt jest znacznie większe niż możliwości obecnego projektu. Celowa jest jego kontynuacja.

12. Zapewnienie większej ochrony tajemnicy lekarskiej, szczególnie poprzez ograniczenie możliwości pozyskiwania danych z leczenia na mocy przepisów dotyczących ewidencjonowania podatków i prowadzenia kontroli skarbowej.

13. Zmiana systemu pozasądowego rekompensowania szkód wyrządzonych na skutek niepożądanych zdarzeń medycznych. Stworzony model opierający się na wojewódzkich komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych został ukształtowany w sposób niewłaściwy, ponieważ nie gwarantuje zakładanego w toku prac legislacyjnych szybkiego rozpatrzenia sprawy bez orzekania o winie. Doraźnie konieczne wydaje się przedłużenie vacatio legis przepisów nakładających na podmioty lecznicze prowadzące działalność szpitalną obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

14. Dokończenie prac legislacyjnych nad stworzeniem nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu lekarza” i „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Prace legislacyjne nad stworzeniem nowego dokumentu prawa wykonywania zawodu były mocno zaawansowane, Naczelna Rada Lekarska przedłożyła Ministerstwu Zdrowia projekt rozporządzenia w tej sprawie zawierający również wzór nowego dokumentu. Projekt został omówiony z Ministerstwem Zdrowia i pozytywnie zaopiniowany – głównie pod kątem wymogów bezpieczeństwa dokumentów – przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z niewiadomych powodów prace nad tym rozporządzeniem w Ministerstwie Zdrowia uległy w ostatnich miesiącach zawieszeniu.

15. Przekazanie samorządowi lekarskiemu wyczerpujących informacji na temat zaawansowania prac nad Systemem Informacji Medycznej.

16. Złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej uwzględniający postulaty środowiska lekarzy dentystów był przygotowany w Ministerstwie Zdrowia i pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku nr 23/15/P-VII z dnia 22 maja 2015 r. Prosimy o podpisanie tego rozporządzenia.

17. Poszerzenie możliwości nabywania przez praktyki lekarskie produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Obecnie przepisy wykonawcze do prawa farmaceutycznego ograniczają nabywanie produktów leczniczych w obrocie hurtowym przez lekarzy prowadzących indywidualną lub grupową praktykę lekarską. Możliwość taką posiadają natomiast podmioty lecznicze. Zróżnicowanie uprawnień podobnych podmiotów prowadzących działalność leczniczą jest zdaniem samorządu lekarskiego nieuzasadnione.

18. Określenie ram prawnych dla telemedycyny. Wraz z postępem technologii zmieniają się realia wykonywania zawodu lekarza. Na obecnym etapie rozwoju konieczne wydaje się przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości uregulowania pewnych form wykonywania zawodu lekarza za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

19. Podjęcie w ramach środków publicznych stanowczych działań w celu przeciwdziałania próchnicy zębów dzieci. Realizację tego postulatu zapowiedział w exposé obecny Prezes Rady Ministrów.

20. Prawidłowa wycena świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ, szczególnie świadczeń udzielanych dzieciom. Samorząd lekarski od lat postuluje dokonanie prawidłowej wyceny świadczeń, ponieważ jest to wymóg podstawowy dla sprawiedliwego kontraktowania świadczeń przez publicznego płatnika.

21. Współpraca Ministra Zdrowia i samorządu lekarzy w zakresie poprawy wizerunku lekarza. W ostatnich latach odnotowuje się spadek zaufania pacjentów do lekarzy. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne, z całą pewnością jedną z nich jest coraz gorszy stan służby zdrowia przekładający się bezpośrednio na sytuację pacjentów. Potrzebne jest podjęcie skoordynowanych działań, które pozwolą przywrócić zawodowi lekarza należny mu status i zaufanie pacjentów tak potrzebne do wykonywania naszego zawodu.


O tym, kim jest nowy minister zdrowia Marian Zembala, można przeczytać tutaj.