22 kwietnia 2024

Centra symulacji z 54 unitami stomatologicznymi

Ponad 27 mln złotych otrzyma Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kolejne centra symulacji medycznej, które powstaną przy uczelni. Umowa z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podpisana 1 marca.

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach (2) Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach (4)

Realizacja projektu pozwoli na powiększenie bazy SUM w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje: w budynku przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu powstaną sale symulacyjne przeznaczone dla kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, a w Katowicach przy ul. Medyków 12B dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

Będą one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne:

  • dla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW), Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW), Sale Nauki Umiejętności Stomatologicznych (SNUS),
  • dla Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach: Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW), Pozostałe Sale Dydaktyczne.

Sale, które powstaną w Katowicach i Zabrzu, zostaną wyposażone w sumie w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt utworzenia dwóch sal interdyscyplinarnych dla studentów stomatologii wyposażonych w 54 unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy SUM, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5 proc. ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem tj. na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie.

Działania te umożliwią studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów tych kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności inwazyjnych.

W ramach działań „miękkich”, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia, planuje się przeznaczenie kwoty 6 mln zł realizację następujących zadań:

  • rozwój współpracy międzyuczelnianej w ramach sieci Centrów Symulacji Medycznych,
  • stworzenie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych.
  • podniesienie kompetencji kadry nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników SUM poprzez szkolenia z zakresu metodyki nauczania przedmiotów medycznych, prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej,
  • wdrożenie egzaminów typu OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Kliniczny – Objective Structured Clinical Examination) oraz wdrożenie programu standaryzowanego pacjenta do ćwiczeń i egzaminów OSCE;
  • organizację przez SUM ogólnopolskich zawodów symulacyjnych w 2017 roku.