12 lipca 2024

Czy obowiązki pacjenta wpisać do ustawy?

Prezydium NRL pozytywnie ocenia ideę dokonania rewizji przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta po ponad 10 latach jej obowiązywania.

Foto: pixabay.com

Zdaniem Prezydium NRL ważne wydaje się m.in. wyraźne nałożenie na pacjenta obowiązku przekazywania personelowi medycznemu pełnych informacji dotyczących stanu zdrowia i okoliczności mających na niego wpływ (np. o zażywanych lekach lub innych środkach mogących mieć wpływ na ten stan), a także zakaz ich zatajania czy podawania nieprawdziwych informacji.

Z zadowoleniem przyjęto fakt, że w wielu środowiskach widać coraz większe zrozumienie dla współodpowiedzialności pacjenta za proces leczenia. „Biorąc pod uwagę dążenie do promowania medycyny partnerskiej, w której pacjent i lekarz w równym stopniu odpowiadają za bezpieczeństwo procesu leczniczego, celowa byłaby zmiana nazwy ustawy na ustawę o prawach i obowiązkach pacjenta” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL podjętym 14 lutego.


ZOBACZ WIĘCEJ: Rząd nie wycofuje się z kontrowersyjnych przepisów o lekarzach cudzoziemcach