18 lipca 2024

Elektroniczne zwolnienia. Jak i od kiedy?

Od 1 stycznia 2016 roku zwolnienia lekarskie będzie można wystawiać zarówno metodą tradycyjną (wypełniając tradycyjny druk ZUS ZLA), jak i drogą elektroniczną. Od stycznia 2018 roku e-zwolnienia mają być obligatoryjne.

Obecnie lekarz wystawia zwolnienia na formularzu papierowym ZUS ZLA – oryginał tego dokumentu musi w ciągu 7 dni dostarczyć do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kopię przechowywać przez 3 lata, a drugą kopię oddać ubezpieczonemu, który ma 7 dni na dostarczenie jej swojemu pracodawcy lub do jednostki ZUS, jeśli sam jest płatnikiem składek.

Nowe rozwiązanie, które wprowadza ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), ma sprawić, że będzie prościej i szybciej, niż jest teraz.

Mniej formalności

Od 1 stycznia przyszłego roku będzie można wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej (poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub aplikacje gabinetowe z nią zintegrowane). Wypełnianie zwolnienia ma trwać krócej, bo lekarz – po wpisaniu numeru PESEL pacjenta – otrzyma dostęp do jego danych, a także danych jego pracodawców (płatników składek) i członków jego rodziny oraz m.in. informacje dotyczące historii dotychczas wystawionych zwolnień lekarskich czy wyniku kontroli przeprowadzonej przez lekarza orzecznika ZUS.

Zwolnienia elektronicznego nie trzeba dostarczać – tak jak tradycyjnego – do ZUS (wszystko jest generowane w systemie informatycznym) oraz przechowywać drugiej kopii. Znika też problem pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA. Do 31 grudnia 2017 roku lekarze będą mogli sami decydować, czy będą wystawiać zwolnienie w tradycyjny sposób czy e-ZLA. Po tym terminie formularze ZUS ZLA przestaną w ogóle obowiązywać, pozostanie tylko e-zwolnienie.

Nie dla każdego

Okazuje się jednak, że nie w każdym przypadku wystarczy zalogować się do ZUS-owskiej aplikacji i elektronicznie wypełnić formularz, a następnie go przesłać za pomocą jednego kliknięcia komputerowej myszy. Elektroniczne ZLA w określonych przypadkach trzeba będzie wydrukować. Dlaczego? Okazuje się, że nie każdy ubezpieczony w ZUS-owskim systemie się znajdzie. Ich profile informacyjne mają obowiązkowo zakładać płatnicy składek, ale tylko ci, którzy zatrudniają więcej niż pięć osób.

Mniejsze firmy zachowają dowolność w tej kwestii. Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jeśli okaże się, że danej osoby nie ma w ZUS-owskiej bazie informatycznej, to lekarz brakujące dane musi uzyskać od ubezpieczonego i wprowadzić je do formularza zaświadczenia lekarskiego, a następnie – po jego wystawieniu – wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. W takiej sytuacji pacjentowi trzeba będzie przekazać wydruk zaświadczenia. Wydruk trzeba udostępnić także zawsze, gdy pacjent (nawet ten, który jest w bazie) tego żąda.

Kiedy wystąpi problem z siecią

Obsługa profilu informacyjnego, w tym możliwość pobrania danych ubezpieczonych z rejestrów ZUS oraz wystawienie i przesłanie zaświadczenia lekarskiego możliwa będzie w przypadku działającego połączenia z internetem.

„W przypadku braku dostępu do internetu lub braku możliwości uwierzytelniania zaświadczeń za pomocą odpowiednich środków przewidzianych w ustawie, np. podczas wizyt domowych, wystawiający będzie miał możliwość wystawienia zaświadczenia na papierowym formularzu, uprzednio wydrukowanym z systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS. Każdy taki formularz posiadać będzie indywidualny identyfikator i wymagać będzie opatrzenia go podpisem i pieczątką wystawiającego, który w ciągu 3 dni powinien wprowadzić to zaświadczenie na swój profil informacyjny i przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS” – informuje biuro prasowe MPiPS.

ls


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.