15 czerwca 2024

Fizjoterapia: prezydent podpisał ustawę

26 października prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty regulującą zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadza samorząd zawodowy fizjoterapeutów.

Foto: andrzejduda.pl

Ustawa stanowi, iż zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Określa szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Osoby, które po dniu 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Fizjoterapeuci mają też prawo i obowiązek podnosić swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe. Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Nadzór nad jego działalnością ma sprawować minister właściwy do spraw zdrowia.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów będą:

  • Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów;
  • Krajowa Rada Fizjoterapeutów;
  • Komisja Rewizyjna;
  • Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
  • Sąd Dyscyplinarny;
  • Rzecznik.

Przypomnijmy, że samorząd lekarski apelował do prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy. „Naczelna Rada Lekarska nie podważa kompetencji fizjoterapeutów i nie jest przeciwna uregulowaniu zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty w drodze ustawy. Jednakże ustawa powinna jasno określać, jaka jest rola lekarza, a jaka rola fizjoterapeuty w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym chorego” – czytamy w apelu podjętym kilkanaście dni temu przez NRL, który skierowano do Andrzeja Dudy.

„W uchwalonej ustawie uwzględniono tylko rolę fizjoterapeuty, eliminując rolę lekarza. Zapomniano zarówno o pełnej diagnostyce, którą powinien prowadzić lekarz, jak i o zespole złożonym z pacjenta, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa. Istnieje obawa, że proces rehabilitacji pacjenta, pozbawiony udziału lekarza w zakresie diagnozowania choroby, planowania i koordynacji tego procesu, będzie zagrażał jakości udzielanych świadczeń i zagrażał bezpieczeństwu pacjentów” – podkreślił samorząd lekarski.

Więcej o sporze o kształt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, jak i o tym, dlaczego dwie największe organizacje zrzeszające osoby wykonujące ten zawód (tj. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska) nie mogły dojść do porozumienia, można przeczytać tutaj.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.